Index 
Jegyzőkönyv
PDF 324kWORD 85k
2018. január 17., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.A bolgár elnökség tevékenységi programjának ismertetése (vita)
 8.Vita Európa jövőjéről Leo Varadkarral, Írország miniszterelnökével (vita)
 9.Köszöntés
 10.Szavazások órája
  
10.1.A kettős felhasználású termékek kivitele, transzfere, tranzitja, az azokkal végzett brókertevékenység és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.2.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Eva Lindström (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.3.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Tony James Murphy (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.4.A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (szavazás)
  
10.5.Energiahatékonyság ***I (szavazás)
  
10.6.Az energiaunió irányítása ***I (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 16.Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (vita időszerű kérdésekről)
 17.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (vita)
 18.A műanyagokra vonatkozó stratégiáról szóló határozat (vita)
 19.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (vita)
 20.Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése *** (vita)
 21.A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban (vita)
 22.A kulturális örökség európai éve (2018) (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Eva Lindström
 2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Tony James Murphy


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.06-kor nyitják meg.


2. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök közli, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá kérelmet a 2018. január 15-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett intézményközi tárgyalások megindítása kapcsán (2018.1.15-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A LIBE bizottság tehát az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően megkezdhette a tárgyalásokat.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Nigéria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu és Deirdre Clune, a PPE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez és Curzio Maltese, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Nigériáról (B8-0053/2018).

II.   Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyeiről (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyeiről (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében, Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyeiről (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyeiről (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyeiről (B8-0048/2018).

III.   Kongói Demokratikus Köztársaság (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (B8-0060/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- A DEC 34/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 02/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 01/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - határidő: 2018. április 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a taumatin (E 957) bizonyos élelmiszer-kategóriákban ízfokozóként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - határidő: 2018. március 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a poli(vinil-alkohol)-poli(etilén glikol) ojtott kopolimer (E 1209) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - határidő: 2018. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglicerin-poliricinoleát (E 476) felhasználása tekintetében történő módosításáról (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - határidő: 2018. március 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - határidő: 2018. március 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található abamektin, sör, fluopiram, fluxapiroxád, malein-hidrazid, mustármagpor és teflutrin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - határidő: 2018. március 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - határidő: 2018. március 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - határidő: 2018. március 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - határidő: 2018. április 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI, IMCO

- A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából a króm (VI) tekintetében történő módosításáról (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - határidő: 2018. április 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 18.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 18.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 18.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. és IX. mellékletének módosításáról (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 14.
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének részeként kötendő adattárolási szerződések kulcsfontosságú elemeiről (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 15.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- Mellékletek a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyása céljából a 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a járműszerkezeti és általános követelmények, valamint a 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 15.
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó műszaki és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/654 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet észt nyelvi változatának helyesbítéséről (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 20.
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a balti-tengeri halászatban a közönséges tőkehalra és a sima lepényhalra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásával kapcsolatos előírások megállapításáról (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 18.
utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében történő módosításáról (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 20.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikus címkével ellátható tengerészeti felszerelések meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 9.
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezete, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 24.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása 2 hónappal az Európai Parlament kérésére.
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 13.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása egy hónappal a Tanács kérésére.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kizárólag fedezeti célokat szolgáló származtatott pénzügyi eszközökre, az európai hosszú távú befektetési alapok életciklusának megfelelő hosszára, a lehetséges vevők piacának felmérésével kapcsolatos kritériumokra és az elidegenítendő eszközök értékelésére, valamint a lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök típusaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 4.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


7. A bolgár elnökség tevékenységi programjának ismertetése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A bolgár elnökség tevékenységi programjának ismertetése (2017/2910(RSP))

Bojko Boriszov (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki és Knut Fleckenstein.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Bojko Boriszov.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


8. Vita Európa jövőjéről Leo Varadkarral, Írország miniszterelnökével (vita)

Vita Európa jövőjéről Leo Varadkarral, Írország miniszterelnökével (2017/3023(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Leo Varadkar (Írország miniszterelnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Az elnök pontosítást tesz azzal kapcsolatban, hogy a Parlament nem vesz részt az előző felszólaló által említett Task Force-ban.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

Felszólal: Leo Varadkar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes és Esther de Lange.

Felszólal: Leo Varadkar.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


9. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló Adel el-Aszúmit, az Arab Parlament alelnökét és Ahmed Mesergit, a külügyi és nemzetbiztonsági bizottság elnökét.

°
° ° °

Felszólal: Ivo Vajgl és Ana Gomes.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. A kettős felhasználású termékek kivitele, transzfere, tranzitja, az azokkal végzett brókertevékenység és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatás ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0006)

Felszólalások

Indrek Tarand a következő szavazásról.

A szavazást követően felszólal Klaus Buchner (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


10.2. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Eva Lindström (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Eva Lindström a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [14085/2017 - C8-0401/2017- 2017/0819(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

EVA LINDSTRÖM PÁLYÁZATA

Elfogadva. (P8_TA(2018)0007)

A Parlament támogatja a Tanács javaslatát Eva Lindström kinevezésére a Számvevőszék tagjának.

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó) a szavazás előtt.


10.3. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Tony James Murphy (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Tony James Murphy a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

TONY JAMES MURPHY PÁLYÁZATA

Elfogadva. (P8_TA(2018)0008)

A Parlament támogatja a Tanács javaslatát Tony James Murphy kinevezésére a Számvevőszék tagjának.

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújtott be egy új bekezdés beillesztése érdekében az (1) bekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.


10.4. A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (szavazás)

Jelentés a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0009)

Felszólalások

Miapetra Kumpula-Natri a vita lebonyolításáról.

A szavazást követően felszólal José Blanco López (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


10.5. Energiahatékonyság ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0010)

Felszólalások

Markus Pieper a vita lebonyolításáról.

A szavazást követően felszólal Miroslav Poche (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


10.6. Az energiaunió irányítása ***I (szavazás)

Jelentés az energiaunió irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról és az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Michèle Rivasi és Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0011)

A szavazást követően felszólal Claude Turmes (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

José Blanco López -jelentés - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato és Tibor Szanyi

Miroslav Poche -jelentés - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias és Tibor Szanyi

Michèle Rivasi és Claude Turmes -jelentés - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias és Tibor Szanyi.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.08-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az elnök emlékeztet, hogy az ENVI bizottság ajánlását az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló 389/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzéséről (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) a tegnapi, 2018. január 16-i, keddi plenáris ülésen jelentették be (2018.1.16-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2018. január 18-i, holnapi ülés elfogadott szövegei között.


16. Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (vita időszerű kérdésekről)

Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (2018/2507(RSP))

Felszólal: Sandra Kalniete bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson és Ramona Nicole Mănescu.

Felszólal: Julian King és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Maria Grapini személyes érintettség okán, Cristian Dan Preda a vita során tett kijelentéseit követően.


17. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (vita)

Jelentés az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról a tagállamokban [2017/2039(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andrey Novakov (a BUDG bizottság véleményének előadója), Derek Vaughan (a CONT bizottság véleményének előadója), Momchil Nekov (a CULT bizottság véleményének előadója), Vilija Blinkevičiūtė (a FEMM bizottság véleményének előadója), David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann és Siôn Simon.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan és Tibor Szanyi.

Felszólal: Marianne Thyssen és Romana Tomc.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


18. A műanyagokra vonatkozó stratégiáról szóló határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A műanyagokra vonatkozó stratégiáról szóló határozat (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu és Mairead McGuinness.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal: Christel Schaldemose és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica és Karin Kadenbach.

Felszólal: Frans Timmermans és Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


19. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (vita)

Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Miriam Dalli (a PETI bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir és Stanislav Polčák.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Tadeusz Zwiefka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


20. Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése *** (vita)

Ajánlás a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward és Olga Sehnalová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Margrete Auken.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Max Andersson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


21. A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000094/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Járóka Lívia, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa és Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano és Elly Schlein, az S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries és Norica Nicolai, az ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen és Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Daniela Aiuto, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun és Daniela Aiuto kifejti a kérdést.

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.


22. A kulturális örökség európai éve (2018) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A kulturális örökség európai éve (2018) (2018/2509(RSP))

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano és Momchil Nekov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides és Notis Marias.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 616.538/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.09-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Eva Lindström

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Tony James Murphy

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Utolsó frissítés: 2018. április 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat