Indeks 
Protokół
PDF 325kWORD 86k
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 8.Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Oficjalne powitanie
 10.Głosowanie
  10.1.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  10.5.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  10.6.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 16.Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)
 17.Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)
 18.Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (debata)
 19.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 20.Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (debata)
 21.Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)
 22.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström
 Załącznik 2 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.06.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku dotyczącego decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 15 stycznia 2018 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.1.2018).

Komisja LIBE mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Nigeria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu i Deirdre Clune, w imieniu grupy PPE, w sprawie Nigerii (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nigerii (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, w sprawie Nigerii (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nigerii (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez i Curzio Maltese, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nigerii (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nigerii (B8-0053/2018).

II.   Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, oraz Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0048/2018).

III.   Demokratyczna Republika Konga (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0060/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - termin: 15 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w niektórych kategoriach żywności (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - termin: 10 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - termin: 8 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania polirycynooleinianu poliglicerolu (E 476) w zemulgowanych sosach (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - termin: 13 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - termin: 13 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, piwa, fluopyramu, fluksapyroksadu, hydrazydu kwasu maleinowego, nasion gorczycy w proszku i teflutryny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - termin: 10 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - termin: 11 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - termin: 12 marca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - termin: 9 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego i naukowego, pkt 13 w części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do chromu (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - termin: 9 kwietnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących wzakresie procedur udzielania zamówień (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki V i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie głównych elementów umów wsprawie przechowywania danych zawieranych w ramach systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 wodniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej na potrzeby homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania estońskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające specyfikacje na potrzeby wykonywania obowiązku wyładunku w odniesieniu do dorsza i gładzicy w połowach na Morzu Bałtyckim (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 grudnia 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznego (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 stycznia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 listopada 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: dodatkowe 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2017 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Rady

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących finansowych instrumentów pochodnych służących jedynie zabezpieczeniu ryzyka, wystarczającej długości okresu działalności europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, kryteriów oceny rynku potencjalnych nabywców i wyceny aktywów przeznaczonych do zbycia oraz rodzajów i właściwości rozwiązań dostępnych dla inwestorów detalicznych (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 grudnia 2017 r., na wniosek właściwej komisji
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


7. Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań bułgarskiej prezydencji Rady (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki i Knut Fleckenstein.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Boyko Borissov.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone kilka minut.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


8. Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy (2017/3023(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie jako wstęp do debaty.

Głos zabrali: Leo Varadkar (premier Irlandii) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Przewodniczący udzielił wyjaśnień na temat braku udziału Parlamentu w grupie zadaniowej wspomnianej przez jego przedmówcę.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

Głos zabrał Leo Varadkar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes i Esther de Lange.

Głos zabrał Leo Varadkar.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


9. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał Adela Al Asoomiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Arabskiego, i Ahmeda Mecherguiego, przewodniczącego komisji spraw zagranicznych i bezpieczeństwa narodowego, którzy zasiedli na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrali: Ivo Vajgl i Ana Gomes.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0006)

Wystąpienia

Indrek Tarand w sprawie kolejnego głosowania.

Głos zabrał Klaus Buchner (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.2. Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 17.1.2018)

KANDYDATURA EVY LINDSTRÖM

Przyjęto (P8_TA(2018)0007)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Evy Lindström na członka Trybunału Obrachunkowego.

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca), przed głosowaniem.


10.3. Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 17.1.2018)

KANDYDATURA TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO

Przyjęto (P8_TA(2018)0008)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Tony’ego Jamesa Murphy’ego na członka Trybunału Obrachunkowego.

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu po ust. 1. Poprawka została przyjęta.


10.4. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0009)

Wystąpienia

Miapetra Kumpula-Natri, w sprawie przebiegu głosowania.

Głos zabrał José Blanco López (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.5. Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0010)

Wystąpienia

Markus Pieper, w sprawie przebiegu głosowania.

Głos zabrał Miroslav Poche (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.6. Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0011)

Głos zabrał Claude Turmes (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato i Tibor Szanyi

Sprawozdanie Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias i Tibor Szanyi

Sprawozdanie Michèle Rivasi i Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias i Tibor Szanyi.


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.08.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym we wtorek 16 stycznia 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 16.1.2018).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu jutrzejszym, tj. 18 stycznia 2018 r.


16. Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (2018/2507(RSP))

Głos zabrała Sandra Kalniete, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson i Ramona Nicole Mănescu.

Głos zabrali: Julian King i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Maria Grapini w sprawie osobistej, w związku ze słowami wypowiedzianymi podczas debaty przez Cristiana Dana Predę.


17. Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich [2017/2039(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrey Novakov (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Momchil Nekov (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann i Siôn Simon.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes i Danuta Jazłowiecka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan i Tibor Szanyi.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Romana Tomc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 18.1.2018.


18. Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja w sprawie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu i Mairead McGuinness.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christel Schaldemose i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


19. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Miriam Dalli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Tadeusz Zwiefka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 18.1.2018.


20. Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward i Olga Sehnalová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Margrete Auken.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Max Andersson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 18.1.2018.


21. Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000094/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa i Anna Záborská, w imieniu grupy politycznej PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano i Elly Schlein, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries i Norica Nicolai, w imieniu grupy politycznej ALDE, Terry Reintke i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen i Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, i Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun i Daniela Aiuto rozwinęli pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward i Lynn Boylan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


22. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Mircea Diaconu w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano i Momchil Nekov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides i Notis Marias.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 616.538/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Załącznik 1 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Załącznik 2 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności