Index 
Proces-verbal
PDF 322kWORD 86k
Miercuri, 17 ianuarie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (dezbatere)
 8.Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (dezbatere)
 9.Urări de bun venit
 10.Votare
  10.1.Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (vot)
  10.5.Eficiența energetică ***I (vot)
  10.6.Guvernanța uniunii energetice ***I (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 16.Rusia - influența propagandei asupra statelor din UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)
 18.Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (dezbatere)
 19.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)
 20.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate *** (dezbatere)
 21.Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (dezbatere)
 22.Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.06.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care au atins pragul mediu privind deciziile de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal din 15 ianuarie 2018 (punctul 7 al PV din 15.1.2018).

Comisia LIBE a putut deci să inițieze negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Nigeria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu și Deirdre Clune, în numele Grupului PPE, referitoare la Nigeria (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nigeria (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, referitoare la Nigeria (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Nigeria (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez și Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Nigeria (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Nigeria (B8-0053/2018).

II.   Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, referitoare la Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitoare la Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (B8-0048/2018).

III.   Republica Democratică Congo (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la Republica Democratică Congo (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la Republica Democratică Congo (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Republica Democratică Congo (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Democratică Congo (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, referitoare la Republica Democratică Congo (B8-0060/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 34/2017 - Sectiunea III - Comisia (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 02/2018 - Sectiunea III - Comisia (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 01/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - termen: 15 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - termen: 10 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru copolimerul grefat de alcool polivinilic și polietilenglicol (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - termen: 8 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în sosuri emulsionate (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - termen: 13 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare și rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - termen: 13 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, bere, fluopiram, fluxapiroxad, hidrazidă maleică, pudră din semințe de muștar și teflutrin din sau de pe anumite produse (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - termen: 10 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările la Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - termen: 11 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - termen: 12 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - termen: 9 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește cromul VI (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - termen: 9 aprilie 2018)
retrimis comisiei competente: IMCO


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))


Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor V și IX la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 privind cerințele referitoare la performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba estonă a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a specificațiilor privind punerea în aplicare a obligației de debarcare referitoare la cod și cambulă de Baltica în activitățile de pescuit din Marea Baltică (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 20 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea componentelor specifice ale echipamentelor maritime care pot beneficia de etichetarea electronică (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 ianuarie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 noiembrie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni în plus, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 decembrie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: o lună în plus, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 decembrie 2017, la cererea comisiei competente.
retrimis fond:ECON


7. Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activitate al Președinției bulgare a Consiliului (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki și Knut Fleckenstein.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Boyko Borissov.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


8. Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, privind viitorul Europei (2017/3023(RSP))

Președintele a făcut o declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Leo Varadkar (prim-ministrul Irlandei) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Președintele a adus clarificări cu privire la neparticiparea Parlamentului la grupul operativ menționat de vorbitorul precedent.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A intervenit Leo Varadkar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes și Esther de Lange.

A intervenit: Leo Varadkar.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


9. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, le-a urat bun venit lui Adel Al Asoomi, vicepreședinte al parlementului arab, și lui Ahmed Mechergui, președintele Comisiei pentru afaceri externe și securitatea națională, care au luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

Au intervenit: Ivo Vajgl și Ana Gomes.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0006)

Intervenții

Indrek Tarand, cu privire la următorul vot.

A intervenit Klaus Buchner (raportor), după votare, pentru a solicita ca această tchestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.2. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a Evei Lindström ca membră a Curții de Conturi [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 a PV din 17.1.2018)

CANDIDATURA EVEI LINDSTRÖM

Adoptat (P8_TA(2018)0007)

Parlamentul a emis un aviz favorabil cu privire la propunerea Consiliului de numire a Evei Lindström ca membră a Curții de Conturi.

Intervenții

Indrek Tarand (raportor), înainte de votare.


10.3. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind numirea lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 a PV din 17.1.2018)

CANDIDATURA LUI TONY JAMES MURPHY

Adoptat (P8_TA(2018)0008)

Parlamentul a emis un aviz favorabil cu privire la propunerea Consiliului de numire a lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi.

Intervenții

Indrek Tarand (raportor) a prezentat un amendament oral pentru a adăuga un nou punct după punctul 1. Amendamentul oral a fost reținut.


10.4. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0009)

Intervenții

Miapetra Kumpula-Natri, cu privire la derularea votării.

Au intervenit José Blanco López (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.5. Eficiența energetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0010)

Intervenții

Markus Pieper, cu privire la derularea votării.

Au intervenit Miroslav Poche (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.6. Guvernanța uniunii energetice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0011)

Au intervenit Claude Turmes (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato și Tibor Szanyi

Raport Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias și Tibor Szanyi

Raport Michèle Rivasi și Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias și Tibor Szanyi.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.08.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandarea Comisiei ENVI de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) a fost anunțată în ședința plenară de ieri, marți, 16 ianuarie 2018 (punctul 10 al PV din 16.1.2018).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința de mâine, 18 ianuarie 2018.


16. Rusia - influența propagandei asupra statelor din UE (dezbatere pe o temă de actualitate)

Rusia - influența propagandei asupra statelor din UE (2018/2507(RSP))

A intervenit Sandra Kalniete pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam și Ruža Tomašić.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson și Ramona Nicole Mănescu.

Au intervenit: Julian King și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Maria Grapini pentru o chestiune de ordin personal, în urma declarațiilor făcute în cursul dezbaterii de Cristian Dan Preda.


17. Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [2017/2039(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Andrey Novakov (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Derek Vaughan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Momchil Nekov (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Vilija Blinkevičiūtė (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), David Casa, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann și Siôn Simon.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes și Danuta Jazłowiecka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Romana Tomc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 18.1.2018.


18. Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizia privind Strategia referitoare la materialele plastice (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu și Mairead McGuinness.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Christel Schaldemose și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica și Karin Kadenbach.

Au intervenit: Frans Timmermans și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Miriam Dalli (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Tadeusz Zwiefka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 18.1.2018.


20. Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson a prezentat recomandarea.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward și Olga Sehnalová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Margrete Auken.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Max Andersson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 18.1.2018.


21. Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000094/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa și Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries și Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL și Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun și Daniela Aiuto au dezvoltat întrebarea.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Barbara Matera, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward și Lynn Boylan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Georgios Epitideios.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Anul european al patrimoniului cultural 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano și Momchil Nekov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides și Notis Marias.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 616.538/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Eva Lindström

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Tony James Murphy

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate