Zoznam 
Zápisnica
PDF 320kWORD 86k
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)
 8.Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie
  
10.1.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)
  
10.5.Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)
  
10.6.Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 16.Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)
 17.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)
 18.Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)
 19.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 20.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava)
 22.Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.06 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo od jednej alebo viacerých politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 15. januára 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Výbor LIBE tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Nigéria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu a Deirdre Clune, v mene skupiny PPE, o Nigérii (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v Nigérii (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, v mene skupiny S&D, o Nigérii (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, v mene skupiny Verts/ALE, o Nigérii (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez a Curzio Maltese, v mene skupiny GUE/NGL, o Nigérii (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Nigérii (B8-0053/2018).

II.   Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, o prípadoch aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o prípadoch aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen, v mene skupiny S&D, o prípadoch aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o prípadoch aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o prípadoch aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (B8-0048/2018).

III.   Konžská demokratická republika (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o Konžskej demokratickej republike (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Maria Arena, v mene skupiny S&D, o Konžskej demokratickej republike (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Konžskej demokratickej republike (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o Konžskej demokratickej republike (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Konžskej demokratickej republike (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, o Konžskej demokratickej republike (B8-0060/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 34/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 02/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 01/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - lehota: 15. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - lehota: 10. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa stanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie očkovaného kopolyméru vinylalkoholu s etylénglykolom (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - lehota: 8. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - lehota: 13. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - lehota: 13. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre abamektín, pivo, fluopyram, fluxapyroxad, maleohydrazid, prášok z horčičných semien a teflutrín v určitých produktoch alebo na nich (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - lehota: 10. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - lehota: 11. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - lehota: 12. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - lehota: 9. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - lehota: 9. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: IMCO


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide ouplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy V a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide okonštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide opožiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, na účely typového schválenia dvoj- alebo trojkolesových vozidiel aštvorkoliek (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje estónske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/654, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú špecifikácie plnenia povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o tresku škvrnitú a platesu veľkú v rybolove v Baltskom mori (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide oich dátumy začatia uplatňovania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. januára 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov, kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. decembra 2017 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON


7. Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE a Elena Valenciano v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Syed Kamall v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki a Knut Fleckenstein.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Boyko Borissov.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie je na chvíľu prerušené)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


8. Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (2017/3023(RSP))

Predseda vystúpil s vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

Vystúpili: Leo Varadkar (predseda vlády Írska) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Predseda uviedol bližšie informácie k neúčasti Parlamentu na pracovnej skupine, o ktorej sa zmienil predchádzajúci rečník.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Leo Varadkar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes a Esther de Lange.

V rozprave vystúpil Leo Varadkar.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


9. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu podpredsedu Arabského parlamentu Adela al-Asoomiho a predsedu výboru pre zahraničné veci a národnú bezpečnosť Ahmeda Mecherguiho, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl a Ana Gomes.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0006)

Vystúpenia:

Indrek Tarand k nasledujúcemu hlasovaniu.

Vystúpil Klaus Buchner (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.2. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Evy Lindströmovej za členku Dvora audítorov [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 17.1.2018)

KANDIDATÚRA EVY LINDSTRÖMOVEJ

Prijatá (P8_TA(2018)0007)

Parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady na vymenovanie Evy Lindströmovej za členku Dvora audítorov.

Vystúpenia:

Indrek Tarand (spravodajca) pred hlasovaním.


10.3. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 2 zápisnice zo dňa 17.1.2018)

KANDIDATÚRA TONYHO JAMESA MURPHYHO

Prijatá (P8_TA(2018)0008)

Parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady na vymenovanie Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov.

Vystúpenia:

Indrek Tarand (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh zameraný na doplnenie nového odseku za odsek 1. Tento ústny pozmeňujúci návrh bol zohľadnený.


10.4. Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0009)

Vystúpenia:

Miapetra Kumpula-Natri k priebehu hlasovania.

Vystúpil José Blanco López (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.5. Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0010)

Vystúpenia:

Markus Pieper k priebehu hlasovania.

Vystúpil Miroslav Poche (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.6. Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0011)

Vystúpil Claude Turmes (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato a Tibor Szanyi

Správa: Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi

Správa: Michèle Rivasi a Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.08 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčanie výboru ENVI nevzniesť námietky proti návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018), bolo oznámené v pléne včera v utorok 16. januára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.1.2018).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo zajtrajšej schôdze 18. januára 2018.


16. Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)

Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (2018/2507(RSP))

V rozprave vystúpila Sandra Kalniete, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson a Ramona Nicole Mănescu.

Vystúpili: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpila Maria Grapini s osobným vyhlásením v nadväznosti na vyjadrenia, ktoré počas rozpravy vyslovil Cristian Dan Preda.


17. Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)

Správa k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch [2017/2039(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Momchil Nekov (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann a Siôn Simon.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes a Danuta Jazłowiecka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Romana Tomc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


18. Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu a Mairead McGuinness.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christel Schaldemose a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica a Karin Kadenbach.

Vystúpili: Frans Timmermans a Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


19. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


20. Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward a Olga Sehnalová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Margrete Auken.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Max Andersson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


21. Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000094/2017), ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa a Anna Záborská, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries a Norica Nicolai, v mene skupiny ALDE, Terry Reintke a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen a Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL a Daniela Aiuto, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun a Daniela Aiuto rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Matera v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward a Lynn Boylan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


22. Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano a Momchil Nekov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Costas Mavrides a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 616.538/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.09 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia