Kazalo 
Zapisnik
PDF 312kWORD 85k
Sreda, 17. januar 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Predstavitev programa dejavnosti bolgarskega predsedstva (razprava)
 8.Razprava s predsednikom irske vlade Leom Varadkarjem o prihodnosti Evrope (razprava)
 9.Dobrodošlica
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Imenovanje članice Računskega sodišča – Eva Lindström (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Imenovanje člana Računskega sodišča – Tony James Murphy (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (glasovanje)
  
10.5.Energetska učinkovitost ***I (glasovanje)
  
10.6.Upravljanje energetske unije ***I (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)
 16.Rusija – vpliv propagande na države EU (tematska razprava)
 17.Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah (razprava)
 18.Sklep o strategiji za plastiko (razprava)
 19.Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (razprava)
 20.Marakeška pogodba: olajšani dostop do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja *** (razprava)
 21.Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (razprava)
 22.Evropsko leto kulturne dediščine 2018 (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Eva Lindström
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Tony James Murphy


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.06.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)

Predsednik je sporočil, da od ene ali več političnih skupin oziroma skupine poslancev, ki bi dosegala vsaj srednji prag, ni prejel zahtev v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, kakor je navedeno v zapisniku seje v ponedeljek, 15. januarja 2018 (točka 7 zapisnika z dne 15.1.2018).

Odbor LIBE je lahko tako po preteku roka iz drugega odstavka člena 69c začel pogajanja.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Nigerija (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu in Deirdre Clune, v imenu skupine PPE, o Nigeriji (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o razmerah v Nigeriji (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, v imenu skupine S&D, o Nigeriji (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao, v imenu skupine Verts/ALE, o Nigeriji (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez in Curzio Maltese, v imenu skupine GUE/NGL, o Nigeriji (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Nigeriji (B8-0053/2018).

II.   Primeri aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Helga Trüpel, v imenu skupine Verts/ALE, in Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, o primerih aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o primerih aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Jo Leinen, v imenu skupine S&D, o primerih aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o primerih aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o primerih aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija (B8-0048/2018).

III.   Demokratična republika Kongo (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o Demokratični republiki Kongo (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Maria Arena, v imenu skupine S&D, o Demokratični republiki Kongo (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, o Demokratični republiki Kongo (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL, o Demokratični republiki Kongo (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon in Jiří Pospíšil, v imenu skupine PPE, o Demokratični republiki Kongo (B8-0060/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 34/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 02/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 01/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - rok: 15 april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe taumatina (E 957) kot ojačevalca okusa v nekaterih kategorijah živil (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - rok: 10 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimer (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - rok: 8 april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v emulgiranih omakah (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - rok: 13 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - rok: 13 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, pivo, fluopiram, fluksapiroksad, malein hidrazid, gorčična semena v prahu in teflutrin v ali na nekaterih proizvodih (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - rok: 10 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - rok: 11 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - rok: 12 marec 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - rok: 9 april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s kromom (VI) zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - rok: 9 april 2018)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o sprememb Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2017

posredovano pristojnima odboroma: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeV in Priloge IX k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 44/2014 v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št.134/2014 v zvezi z zahtevami za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema za odobritev dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku estonske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/654 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi specifikacij za izvajanje obveznosti iztovarjanja pri ribolovu trske in morske plošče v Baltskem morju (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 20. decembra 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. januarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št.347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 4 dodatne mesece na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2017

Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatni mesec na pobudo Sveta

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanja, dovolj dolgo življenjsko dobo evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, merili za oceno trga za potencialne kupce in vrednotenje sredstev, ki bodo odprodana, ter vrstami in značilnostmi sistemov, ki so na voljo malim vlagateljem C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. decembra 2017 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON


7. Predstavitev programa dejavnosti bolgarskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev programa dejavnosti bolgarskega predsedstva (2017/2910(RSP))

Bojko Borisov (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorila sta Manfred Weber v imenu skupine PPE, in Elena Valenciano v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Syed Kamall v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki in Knut Fleckenstein.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Bojko Borisov.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za nekaj minut prekinjena)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


8. Razprava s predsednikom irske vlade Leom Varadkarjem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom irske vlade Leom Varadkarjem o prihodnosti Evrope (2017/3023(RSP))

Predsednik je podal uvodno izjavo k razpravi.

Govorila sta Leo Varadkar (predsednik irske vlade) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Predsednik je podrobneje obrazložil razloge, zaradi katerih Parlament ni sodeloval pri projektni skupini, ki jo je sklical prejšnji govornik.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

Govoril je Leo Varadkar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes in Esther de Lange.

Govoril je Leo Varadkar.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik


9. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Adelu Al Asoomiju, podpredsedniku arabskega parlamenta, in Ahmedu Mercheguju, predsedniku odbora za zunanje zadeve in nacionalno varnost, ki sta spremljala sejo s častne galerije.

°
° ° °

Govorila sta Ivo Vajgl in Ana Gomes.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0006)

Govori

Indrek Tarand o naslednjem glasovanju.

Po glasovanju je govoril Klaus Buchner (poročevalec), ki je zahteval, da se vprašanje v skladu s členom 59(4) Poslovnika vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


10.2. Imenovanje članice Računskega sodišča – Eva Lindström (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Eve Lindström za članico Računskega sodišča [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 17.1.2018)

KANDIDATURA EVE LINDSTRÖM

Sprejeto (P8_TA(2018)0007)

Parlament je podal pozitivno mnenje o predlogu Sveta v zvezi z imenovanjem Eve Lindström kot članice Računskega sodišča.

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) pred glasovanjem.


10.3. Imenovanje člana Računskega sodišča – Tony James Murphy (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Tonyja Jamesa Murphyja za člana Računskega sodišča [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 17.1.2018)

KANDIDATURA TONYJA JAMESA MURPHYJA

Sprejeto (P8_TA(2018)0008)

Parlament je podal pozitivno mnenje o predlogu Sveta v zvezi z imenovanjem Tonyja Jamesa Murphyja kot člana Računskega sodišča.

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe, s katerim se po odstavku 1 doda nov odstavek. Predlog spremembe je bil upoštevan.


10.4. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0009)

Govori

Miapetra Kumpula-Natri o poteku glasovanja.

Govoril je José Blanco López (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.5. Energetska učinkovitost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0010)

Govori

Markus Pieper o poteku glasovanja.

Govoril je Miroslav Poche (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.6. Upravljanje energetske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Claude Turmes (A8-0402/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0011)

Govoril je Claude Turmes (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato in Tibor Szanyi

Poročilo: Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias in Tibor Szanyi

Poročilo: Michèle Rivasi in Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias in Tibor Szanyi.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 14.08.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)

Predsednik je spomnil, da je bilo priporočilo odbora ENVI, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije št. 389/2013 o določitvi registra Unije (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018), včeraj, torej v torek, 16. januarja 2018, razglašeno na plenarnem zasedanju (točka 10 zapisnika z dne 16.1.2018).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno po bo v Sprejetih besedilih seje v četrtek, 18. januarja 2018.


16. Rusija – vpliv propagande na države EU (tematska razprava)

Rusija – vpliv propagande na države EU (2018/2507(RSP))

Govorila je Sandra Kalniete za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govorila sta Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Julian King (član Komisije).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam in Ruža Tomašić.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson in Ramona Nicole Mănescu.

Govorila sta Julian King in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

Govorila je Maria Grapini, o osebni zadevi po opombah, ki jih je med razpravo podal Cristian Dan Preda.


17. Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah (razprava)

Poročilo o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah [2017/2039(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Andrey Novakov (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Derek Vaughan (pripravljavec mnenja odbora CONT), Momchil Nekov (pripravljavec mnenja odbora CULT), Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora FEMM), David Casa v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann in Siôn Simon.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes in Danuta Jazłowiecka.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan in Tibor Szanyi.

Govorili sta Marianne Thyssen in Romana Tomc.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 18.1.2018.


18. Sklep o strategiji za plastiko (razprava)

Izjava Komisije: Sklep o strategiji za plastiko (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu in Mairead McGuinness.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorila sta Christel Schaldemose in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica in Karin Kadenbach.

Govorila sta Frans Timmermans in Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


19. Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Miriam Dalli (pripravljavka mnenja odbora PETI), Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir in Stanislav Polčák.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Tadeusz Zwiefka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 18.1.2018.


20. Marakeška pogodba: olajšani dostop do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson je predstavil priporočilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward in Olga Sehnalová.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Margrete Auken.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Max Andersson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 18.1.2018.


21. Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000094/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa in Anna Záborská, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano in Elly Schlein, v imenu skupine S&D, Arne Gericke, v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries in Norica Nicolai, v imenu skupine ALDE, Terry Reintke in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen in Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL in Daniela Aiuto, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun in Daniela Aiuto so predstavili vprašanje.

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Barbara Matera v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward in Lynn Boylan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in Georgios Epitideios.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


22. Evropsko leto kulturne dediščine 2018 (razprava)

Izjava Komisije: Evropsko leto kulturne dediščine 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano in Momchil Nekov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Costas Mavrides in Notis Marias.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 616.538/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Priloga 1 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Eva Lindström

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Tony James Murphy

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov