Index 
Protokoll
PDF 318kWORD 84k
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 8.Diskussion med Irlands premiärminister Leo Varadkar om Europas framtid (debatt)
 9.Välkomsthälsning
 10.Omröstning
  10.1.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)
  10.5.Energieffektivitet ***I (omröstning)
  10.6.Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 16.Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (debatt om en aktuell fråga)
 17.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (debatt)
 18.Beslut om plaststrategin (debatt)
 19.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)
 20.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp *** (debatt)
 21.Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (debatt)
 22.Europaåret för kulturarv 2018 (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström
 Bilaga 2 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ett antal ledamöter eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet avseende de beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet från måndagen den 15 januari 2018 (punkt 7 i protokollet av den 15.1.2018).

LIBE-utskottet hade således kunnat inleda förhandlingarna efter utlöpandet av den frist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Nigeria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu och Deirdre Clune, för PPE-gruppen, om Nigeria (B8-0045/2018),

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Nigeria (B8-0049/2018),

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen, om Nigeria (B8-0050/2018),

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för Verts/ALE-gruppen, om Nigeria (B8-0051/2018),

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez och Curzio Maltese, för GUE/NGL-gruppen, om Nigeria (B8-0052/2018),

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Nigeria (B8-0053/2018).

II.   Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, om Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (B8-0043/2018),

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (B8-0044/2018),

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen, om Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (B8-0046/2018),

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (B8-0047/2018),

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (B8-0048/2018).

III.   Demokratiska republiken Kongo (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0054/2018),

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0055/2018),

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0056/2018),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0057/2018),

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B8-0058/2018),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B8-0059/2018),

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (B8-0060/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 34/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - tidsfrist: 15 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av taumatin (E 957) som smakförstärkare i vissa livsmedelskategorier (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - tidsfrist: 10 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - tidsfrist: 8 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycerolpolyricinoleat (E 476) i emulgerade såser (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, öl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinsyrahydrazid, senapsfröpulver och teflutrin i eller på vissa produkter (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - tidsfrist: 10 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - tidsfrist: 11 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om rättelse av vissa språkversioner av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livmedelstillsatser (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - tidsfrist: 12 mars 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - tidsfrist: 9 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II del III punkt 13 till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller sexvärt krom (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - tidsfrist: 9 april 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna V och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Bilagor till kommissionens delegerade förordning (EU) .../... om ändring av delegerad förordning (EU) nr 44/2014 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och delegerad förordning (EU) nr 134/2014 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningenheters prestanda för godkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den estniska språkversionen av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om specifikationer för genomförandet av landningsskyldigheten för torsk och rödspätta inom fiskena i Östersjön (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller deras tillämpningsdagar (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU vad gäller fastställande av de specifika artiklar inom marin utrustning som kan komma i fråga för elektronisk märkning (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 november 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för finansiella derivatinstrument som enbart tjänar säkringsändamål, tillräcklig livslängd för europeiska långsiktiga investeringsfonder, bedömningskriterier för marknaden för presumtiva köpare och värdering av de tillgångar som ska avyttras, samt olika typer av och egenskaper hos faciliteter som är tillgängliga för icke-professionella investerare (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 december 2017, på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


7. Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det bulgariska rådsordförandeskapets verksamhetsprogram (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, och Elena Valenciano för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Syed Kamall för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki och Knut Fleckenstein.

Talare: Jean-Claude Juncker och Boyko Borissov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


8. Diskussion med Irlands premiärminister Leo Varadkar om Europas framtid (debatt)

Diskussion med Irlands premiärminister Leo Varadkar om Europas framtid (2017/3023(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten.

Talare: Leo Varadkar (Irlands premiärminister) och Jean-Claude Juncker (ordförande för kommissionen).

Talmannen gjorde klargöranden angående det faktum att parlamentet inte deltog i den task force som föregående talare nämnt.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

Talare: Leo Varadkar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes och Esther de Lange.

Talare: Leo Varadkar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


9. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Adel Al Asoomi, vice talman i Arabiska parlamentet, och Ahmed Mechergui, ordförande för utskottet för utrikesfrågor och nationell säkerhet, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Ivo Vajgl och Ana Gomes.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0006)

Inlägg:

Indrek Tarand yttrade sig om nästa omröstning.

Klaus Buchner (föredragande) gjorde ett inlägg efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet biföll denna begäran.


10.2. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utnämningen av Eva Lindström till ledamot av revisionsrätten [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 17.1.2018)

EVA LINDSTRÖMS KANDIDATUR

Antogs (P8_TA(2018)0007)

Parlamentet tillstyrkte rådets förslag till utnämning av Eva Lindström till ledamot av revisionsrätten.

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande), före omröstningen.


10.3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utnämningen av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 17.1.2018)

TONY JAMES MURPHYS KANDIDATUR

Antogs (P8_TA(2018)0008)

tillstyrkte rådets förslag till utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten.

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag som syftade till att lägga till en ny punkt efter punkt 1. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


10.4. Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0009)

Inlägg:

Miapetra Kumpula-Natri yttrade sig om omröstningens förlopp.

Talare: José Blanco López (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.5. Energieffektivitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0010)

Inlägg:

Markus Pieper yttrade sig om omröstningens förlopp.

Talare: Miroslav Poche (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.6. Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0011)

Talare: Claude Turmes (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato och Tibor Szanyi

Betänkande Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias och Tibor Szanyi

Betänkande Michèle Rivasi och Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias och Tibor Szanyi.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.08.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att rekommendationen från ENVI-utskottet om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister (D054274/02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) hade tillkännagivits under plenarsammanträdet föregående dag, tisdagen den 16 januari 2018 (punkt 10 i protokollet av den 16.1.2018).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet nästa dag, den 18 januari 2018.


16. Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (debatt om en aktuell fråga)

Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (2018/2507(RSP))

Talare: Sandra Kalniete som inledde debatten på förslag av PPE-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam och Ruža Tomašić.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson och Ramona Nicole Mănescu.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Maria Grapini gjorde ett personligt uttalande med anledning av de yttranden som Cristian Dan Preda gjort under debatten.


17. Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (debatt)

Betänkande om genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna [2017/2039(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann och Siôn Simon.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes och Danuta Jazłowiecka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan och Tibor Szanyi.

Talare: Marianne Thyssen och Romana Tomc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 18.1.2018.


18. Beslut om plaststrategin (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut om plaststrategin (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu och Mairead McGuinness.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Christel Schaldemose och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica och Karin Kadenbach.

Talare: Frans Timmermans och Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Miriam Dalli (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir och Stanislav Polčák.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 18.1.2018.


20. Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson redogjorde för rekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Margrete Auken.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Max Andersson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 18.1.2018.


21. Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa och Anna Záborská, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Arne Gericke, för ECR-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen och Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen och Daniela Aiuto, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun och Daniela Aiuto utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Barbara Matera för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Europaåret för kulturarv 2018 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Europaåret för kulturarv 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 616.538/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Eva Lindström

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Bilaga 2 – Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Tony James Murphy

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy