Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2073(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0401/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0401/2017

Συζήτηση :

PV 18/01/2018 - 3
CRE 18/01/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0019

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών [2017/2073(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Ο Nicola Danti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, μη εγγεγραμμένη, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Nicola Danti.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου