Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)


4.1. Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 και B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Οι Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida και David Coburn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Krzysztof Hetman.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.


4.2. Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 και B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Thomas Mann και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.


4.3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 και B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Οι Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao και Bogdan Brunon Wenta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου