Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0045/2018

Arutelud :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Hääletused :

PV 18/01/2018 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0013

Protokoll
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg

6.1. Nigeeria (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0045/2018

(asendades B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 ja B8-0053/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0013)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0052/2018 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 18. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika