Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2513(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0045/2018

Debaty :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Głosowanie :

PV 18/01/2018 - 6.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0013

Protokół
Czwartek, 18 stycznia 2018 r. - Strasburg

6.1. Nigeria (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0045/2018

(zastępujący B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 i B8-0053/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, w imieniu grupy ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi

Przyjęto (P8_TA(2018)0013)

(Projekt rezolucji B8-0052/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności