Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0043/2018

Debatter :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0014

Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

6.2. Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 och B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0043/2018

(ersätter B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 och B8-0048/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Stanislav Polčák, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort och Frédérique Ries, för ALDE-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0014)

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy