Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0054/2018

Arutelud :

PV 18/01/2018 - 4.3
CRE 18/01/2018 - 4.3

Hääletused :

PV 18/01/2018 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0015

Protokoll
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg

6.3. Kongo Demokraatlik Vabariik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0054/2018

(asendades B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 ja B8-0060/2018:

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0015)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0059/2018 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 18. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika