Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Nigerija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0045/2018

(koji zamjenjujeB8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 i B8-0053/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi.

Usvojen (P8_TA(2018)0013)

(Prijedlog rezolucije B8-0052/2018 se ne razmatra.)


6.2. Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-cheha, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0043/2018

(koji zamjenjujeB8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0014)


6.3. Demokratska Republika Kongo (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 i B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0054/2018

(koji zamjenjujeB8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 i B8-0060/2018:

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas.

Usvojen (P8_TA(2018)0015)

(Prijedlog rezolucije B8-0059/2018 se ne razmatra.)


6.4. Marakeški ugovor: olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0016)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje Marakeškog ugovora.


6.5. Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0017)


6.6. Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (glasovanje)

Izvješće o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama [2017/2039(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0018)


6.7. Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2005/36/EZ u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga [2017/2073(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0019)

Posljednje ažuriranje: 18. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti