Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)
ECON komiteja

- Nodokļu uzlikšana pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam (2018/2002(INL))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)
LIBE komiteja

- Humanitārās vīzas (2017/2270(INL))
(atzinums: FEMM)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)
AFET komiteja

- ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2283(INI))
(atzinums: INTA)

- ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2282(INI))
(atzinums: INTA)

- ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2281(INI))
(atzinums: INTA)

- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
(atzinums: BUDG, DEVE (Reglamenta 54. pants))

- ES un NATO attiecības (2017/2276(INI))

- Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām — turpmākie pasākumi (2017/2275(INI))
(atzinums: FEMM)

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (2017/2274(INI))
(atzinums: ENVI, INTA (Reglamenta 54. pants))

ES un ASV attiecību stāvoklis (2017/2271(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants))

- Klimata diplomātija (2017/2272(INI))

EMPL komiteja

- Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (2017/2277(INI))

ENVI komiteja

- Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošana (2017/2284(INI))
(atzinums: AGRI)

IMCO komiteja

- Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (2017/2278(INI))
(atzinums: ENVI, INTA)

JURI komiteja

- ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI komiteja

- Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā" — Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 7. punkts (2017/2285(INI))
(atzinums: TRAN)

- Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums (2017/2279(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, BUDG)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Kiberaizsardzība (2018/2004(INI))

CONT komiteja

- ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (2018/2006(INI))

DEVE komiteja

- Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI))
(atzinums: INTA, ENVI (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Finanšu ilgtspēja (2018/2007(INI))

IMCO komiteja

- Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (2018/2008(INI))
(atzinums: AGRI, ENVI (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja

- Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (2018/2005(INI))
(atzinums: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošana (2018/2010(INI))
(atzinums: AFET)

JURI komiteja

- ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (2018/2009(INI))
(atzinums: PETI, LIBE (Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

- Klimata diplomātija (2017/2272(INI))
komitejas: AFET, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)

- Kultūras priekšmetu imports (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komitejas: INTA, IMCO
(atzinums: LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

JURI komiteja
- ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (2018/2009(INI))
(atzinums: PETI, LIBE (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja
- Produktu duālā kvalitāte vienotajā tirgū (2018/2008(INI))
(atzinums: AGRI, ENVI (Reglamenta 54. pants))

DEVE komiteja
- Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI))
(atzinums: INTA, ENVI (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja
Regula par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(atzinums: BUDG, LIBE, IMCO (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja - IMCO komiteja
Kultūras priekšmetu imports (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(atzinums: LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)

ENVI komiteja
- Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošana (2017/2284(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

AFET komiteja
- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
(atzinums: BUDG, DEVE (Reglamenta 54. pants))

- ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (2017/2274(INI))
(atzinums: ENVI, INTA (Reglamenta 54. pants))

- ES un ASV attiecību stāvoklis (2017/2271(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja
- Satvara izveide ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(atzinums: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (Reglamenta 54. pants))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja
- Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE
atzinums: DEVE, JURI, INTA, JURI (Reglamenta 39. pants)

Grozījumi Reglamentā (Reglamenta 227. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 174. panta 8. punktā attiecībā uz balsošanas kārtību par grozījumiem (2017/2264(REG))

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika