Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 januari 2018)
ECON-utskottet

- Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten (2018/2002(INL))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2017)
LIBE-utskottet

- Visum på humanitära grunder (2017/2270(INL))
(rådgivande utskott: FEMM)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2017)
AFET-utskottet

- Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (2017/2283(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (2017/2282(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (2017/2281(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, DEVE
(artikel 54 i arbetsordningen))

- Förbindelserna mellan EU och Nato (2017/2276(INI))

- De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (2017/2275(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (2017/2274(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, INTA (artikel 54 i arbetsordningen))

- Läget i förbindelserna mellan EU och USA (2017/2271(INI))
(rådgivande utskott: INTA
(artikel 54 i arbetsordningen))

- Klimatdiplomati (2017/2272(INI))

EMPL-utskottet

- Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (2017/2277(INI))

ENVI-utskottet

- Genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel (2017/2284(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

IMCO-utskottet

- Strategipaketet för offentlig upphandling (2017/2278(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, INTA)

JURI-utskottet

- Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI-utskottet

- Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2017/2285(INI))
(rådgivande utskott: TRAN)

- Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport (2017/2279(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, BUDG)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 januari 2018)

AFET-utskottet

- It-försvar (2018/2004(INI))

CONT-utskottet

- Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (2018/2006(INI))

DEVE-utskottet

- Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (2018/2003(INI)) (rådgivande utskott: INTA, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

ECON-utskottet

- Hållbara finanser (2018/2007(INI))

IMCO-utskottet

- Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (2018/2008(INI))
(rådgivande utskott
: AGRI, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

INTA-utskottet

- Handelsaspekterna av globaliseringen (2018/2005(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru (2018/2010(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

JURI-utskottet

Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (2018/2009(INI))
(rådgivande utskott
: PETI, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

Gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

- Klimatdiplomati (2017/2272(INI))
utskott: AFET, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2017)

- Import av kulturföremål (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) utskott: INTA, IMCO
(rådgivande utskott: LIBE, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 januari 2018)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 januari 2018)

JURI-utskottet
- Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (2018/2009(INI))
(rådgivande utskott: PETI, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

IMCO-utskottet
- Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (2018/2008(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

DEVE-utskottet
- Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (2018/2003(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet
- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(rådgivande utskott: BUDG, LIBE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

INTA-utskottet, IMCO-utskottet
- Import av kulturföremål (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(rådgivande utskott: LIBE, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2017)

ENVI-utskottet
- Genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel (2017/2284(INI))
(rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen))

AFET-utskottet
- Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, DEVE (artikel 54 i arbetsordningen))

- Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (2017/2274(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, INTA (artikel 54 i arbetsordningen))

- Läget i förbindelserna mellan EU och USA (2017/2271(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 54 i arbetsordningen))

INTA-utskottet
- Inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(rådgivande utskott: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE
rådgivande utskott: DEVE, JURI, INTA, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Ändringar av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändring av artikel 174.8 i arbetsordningen om omröstningsordningen vid omröstning om ändringsförslag (2017/2264(REG))

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy