Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, JURI, TRAN

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - белгийският кандидат (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019 – 2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

DEVE, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти(ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Предложение за резолюция относно заплахата за системата на ЕС за помощи и за принципите, заложени в основата на ОСП, от страна на правителството на САЩ в контекста на конфликта относно испанските маслини (B8-0661/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно състава и финансирането на така наречените европейски агенции (B8-0662/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Предложение за резолюция относно обучението за заетите в хотелския и ресторантския бранш относно признаци на трафик на хора и сексуално робство (B8-0663/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно многостепенното управление (B8-0664/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

JURI

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно повишаване на раждаемостта в Европа (B8-0665/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно европейска стратегия за пожарна безопасност (B8-0675/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Последно осъвременяване: 18 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност