Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. ledna 2018 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI, TRAN

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Částečná obměna členů Účetního dvora - belgický kandidát (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti ze Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Návrh usnesení o ohrožení systému podpor a podstaty společné zemědělské politiky vládou USA v důsledku sporu týkajícího se španělských oliv (B8-0661/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o složení a financování tzv. evropských agentur (B8-0662/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Návrh usnesení o školení pracovníků v odvětví pohostinství o varovných signálech obchodování s lidmi a sexuálního otroctví (B8-0663/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o víceúrovňové správě (B8-0664/2017)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o zvýšení porodnosti v Evropě (B8-0665/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o evropské strategii požární bezpečnosti (B8-0675/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Poslední aktualizace: 18. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí