Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg

13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, JURI, TRAN

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den belgiske kandidat (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Sverige - EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

DEVE, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro og Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Forslag til beslutning om den amerikanske regerings trussel mod de støtteordninger, der udgør kernen i den fælles landbrugspolitik, i konflikten om spanske oliven (B8-0661/2017)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om sammensætningen og finansieringen af såkaldt europæiske agenturer (B8-0662/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Forslag til beslutning om uddannelse af ansatte i hotel- og restaurationsbranchen i at spore tegn på menneskehandel og seksuelt slaveri (B8-0663/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om flerniveaustyring (multi-level governance) (B8-0664/2017)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

JURI

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om fremme af fødselstallet i Europa (B8-0665/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om en europæisk brandsikkerhedsstrategi (B8-0675/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik