Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM, JURI, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Σουηδίας – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτηση της Ισπανίας — EGF/2017/006 ES/Γαλικία, είδη ένδυσης (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απειλή στο καθεστώς ενισχύσεων και στην ουσία της ΚΓΠ, που δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο της διαμάχης για τις ισπανικές ελιές (B8-0661/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύνθεση και τη χρηματοδότηση των κατ’ επίφαση ευρωπαϊκών οργανισμών (B8-0662/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας για την αναγνώριση ενδείξεων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής δουλείας (B8-0663/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (B8-0664/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

JURI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη (B8-0665/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πυρασφάλεια (B8-0675/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου