Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra

13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, JURI, TRAN

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Beļģijas kandidāts (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Zviedrijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ASV radīto apdraudējumu palīdzības sistēmai un kopīgās lauksaimniecības politikas (KLP) pamatprincipiem konfliktā par Spānijas olīvām (B8-0661/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tā dēvēto Eiropas aģentūru sastāvu un finansējumu (B8-0662/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolcijai par viesmīlības nozarē strādājošo personu apmācīšanu atpazīt cilvēku tirdzniecības un seksuālās verdzības pazīmes (B8-0663/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudzlīmeņu pārvaldību (B8-0664/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

JURI

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā (B8-0665/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju ugunsdrošības jomā (B8-0675/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika