Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 januari 2018 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

FEMM, JURI, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden - EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje - EGF/2017/006 ES/Galicia kleding) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Ontwerpresolutie over de aanval op de steunregeling en het wezen van het GLB door de regering van de VS in de context van het geschil over Spaanse olijven (B8-0661/2017)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de structuur en financiering van zogenaamd Europese agentschappen (B8-0662/2017)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Ontwerpresolutie over het trainen van werknemers in de horeca in het herkennen van de signalen van mensenhandel en seksslavernij (B8-0663/2017)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

FEMM

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over multilevel governance (B8-0664/2017)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

JURI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa (B8-0665/2017)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over een Europese brandveiligheidsstrategie (B8-0675/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid