Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 stycznia 2018 r. - Strasburg

13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

FEMM, JURI, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych iinnowacji (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia dla systemu wsparcia i istoty WPR ze strony rządu USA, na przykładzie konfliktu wokół oliwek hiszpańskich (B8-0661/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

AGRI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie składu i finansowania agencji zwanych europejskimi (B8-0662/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Projekt rezolucji w sprawie szkoleń dla pracowników branży gastronomicznej i hotelarskiej w zakresie rozpoznawania oznak handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego (B8-0663/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

FEMM

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów (B8-0664/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

REGI

opinia:

JURI

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie (B8-0665/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa przeciwpożarowego (B8-0675/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności