Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI, TRAN

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – belgický kandidát (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Švédska – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Španielska – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č.1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Návrh uznesenia o ohrození systému pomoci a podstaty spoločnej poľnohospodárskej politiky vládou USA prostredníctvom sporu týkajúceho sa španielskych olív (B8-0661/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zložení a financovaní takzvaných európskych agentúr (B8-0662/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Návrh uznesenia o odbornej príprave pre pracovníkov stravovacích a ubytovacích služieb o varovných signáloch obchodovania s ľuďmi a sexuálneho otroctva (B8-0663/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o viacúrovňovom riadení (B8-0664/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o zvýšení pôrodnosti v Európe (B8-0665/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o európskej stratégii v oblasti požiarnej bezpečnosti (B8-0675/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia