Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM, JURI, TRAN

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Belgiens kandidat (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Sverige – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ansökan från Spanien – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

DEVE, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Förslag till resolution om den amerikanska regeringens hot mot EU:s stödsystem och kärnan i den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av konflikten gällande spanska oliver (B8-0661/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om sammansättningen och finansieringen av så kallade europeiska byråer (B8-0662/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Förslag till resolution om kurser för restaurangpersonal i tecken på människohandel och sexslavhandel (B8-0663/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

FEMM

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om flernivåstyrning (B8-0664/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

JURI

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om att höja födelsetalen i Europa (B8-0665/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om en europeisk brandssäkerhetsstrategi (B8-0675/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy