Показалец 
Протокол
PDF 448kWORD 28k
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Нигерия 

Предложения за резолюции: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
след § 113GUE/NGL-
след § 152Verts/ALEПГ-146, 409, 37
4GUE/NGL-
след съображение Х1Verts/ALEПГ-146, 430, 35
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изменения 1, 2

 2. Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минг-Че, Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки 

Предложения за резолюции: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Демократична република Конго 

Предложения за резолюции: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
след § 121GUE/NGLЕГ+318, 293, 9
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** 

Препоръка: Max Andersson (A8-0400/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+594, 8, 25

 5. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+562, 16, 43

 6. Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки 

Доклад: Romana Tomc (A8-0406/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 1§оригинален текстразд.
1/ПГ+387, 222, 16
2/ПГ-290, 325, 9
3/ПГ+340, 272, 8
§ 3§оригинален текстразд.
1+
2+
3+
§ 7§оригинален текстПГ+586, 32, 15
§ 9§оригинален текстразд.
1+
2+
3+
§ 12§оригинален текстПГ+485, 109, 36
§ 15§оригинален текстПГ-297, 305, 25
§ 16§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALEПГ-269, 350, 13
§ 24§оригинален текстПГ+349, 210, 75
§ 26§оригинален текстразд.
1/ПГ+573, 33, 26
2+
§ 44§оригинален текстПГ+432, 165, 36
§ 48§оригинален текстразд.
1+
2+
3+
съображение А§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ-292, 329, 0
съображение Б§оригинален текстразд.
1/ЕГ+330, 231, 55
2-
3-
4-
съображение Г§оригинален текстразд.
1+
2+
съображение Л§оригинален текстпоотд.+
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+512, 50, 63
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:§§ 7, 12
S&D:Изм. 1, §§ 1, 15, 24, 44
ENF:§§ 1, 26 (1-ва част)
Искания за гласуване поотделно
PPE:§§ 1, 15, 24, съображение Б
ALDE:§ 44
S&D:съображение Л
Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение А
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и последвалите я мерки за бюджетни ограничения“
2-ра част:тези думи
GUE/NGL:
§ 3
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „признава, че някои държави членки изостават в прилагането на необходимите структурни реформи;“ „ които се сблъскват с изтичане на мозъци на високообразовани хора“
2-ра част:„признава, че някои държави членки изостават в прилагането на необходимите структурни реформи;“
3-та част:„които се сблъскват с изтичане на мозъци на високообразовани хора“
съображение Г
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „карат ги да се чувстват изолирани и могат да оставят „белези““,
2-ра част:тези думи
ALDE:
§ 9
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „световната икономическа“, все „по-широкото разпространение на форми на“, „несигурна“
2-ра част:„световната икономическа“
3-та част:„по-широкото разпространение на форми на“, и „несигурна“
§ 48
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „висококачествени“ и „несигурни, ниско платени и временни“
2-ра част:„висококачествени“
3-та част:„несигурни, ниско платени и временни“
съображение Б
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „кризисните“, „в държавите в криза“, „вече“
2-ра част:„кризисните“,
3-та част:„в държавите в криза“,
4-та част: „вече“
ENF:
§ 26
1-ва част:„подчертава, че може да се установи дали бюджетът за инициативата за младежка заетост е изразходван правилно и дали крайната цел на гаранцията за младежта да се помогне на младите хора да получат устойчива заетост е постигната само ако операциите се наблюдават отблизо и прозрачно въз основа на надеждни и сравними данни и ако към държавите членки, които не са постигнали напредък, се подхожда по по-амбициозен начин;“
2-ра част:„призовава държавите членки да подобрят мониторинга, докладването и качеството на данните като въпрос с неотложен характер и да гарантират събирането на надеждни и сравними данни и цифри относно настоящото изпълнение на ИМЗ и тяхното своевременно и по-често предоставяне на разположение, отколкото се изисква съгласно задължението на държавите членки за ежегодно докладване, както е определено в член 19, параграф 2 от Регламента за ЕСФ; призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни в съответствие с препоръките на ЕСП, за да бъде сведен до минимум рискът от завишаване на резултатите;“
ALDE, ENF:
§ 1
1-ва част:„счита, че гаранцията за младежта трябва да бъде първата стъпка към основан на правата подход към потребностите на младите хора във връзка със заетостта;“ без думите „към основан на правата подход“
2-ра част:„към основан на правата подход“
3-та част:„припомня, че работодателите имат задължение да участват в процеса на предоставяне на младите хора на достъпни програми за професионално обучение, работни места в началото на кариерата и качествени стажове;“
GUE/NGL, S&D:
§ 16
1-ва част:„счита, че гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост (ИМЗ) не могат да заместят използването на макроикономически инструменти и други политики за насърчаване на младежката заетост; посочва, че при оценяването както на изпълнението на гаранцията за младежта, така и на нейното въздействие е важно да се имат предвид различните макроикономически и бюджетни условия в държавите членки;“
2-ра част:„счита за важно разработването на дългосрочна програма за структурна реформа за гаранцията за младежта с цел удължаване на нейния срок на действие;“
3-та част:„подчертава ясната необходимост от по-добра координация между различните държави членки;“

 7. Прилагане на Директивата за професионалните квалификации и необходимостта от реформа на професионалните услуги 

Доклад: Nicola Danti (A8-0401/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 141ALDE-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+490, 54, 38
Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност