Показалец 
Протокол
PDF 279kWORD 82k
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Нигерия
  4.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки
  4.3.Демократична република Конго
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Нигерия (гласуване)
  6.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (гласуване)
  6.3.Демократична република Конго (гласуване)
  6.4.Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (гласуване)
  6.7.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Съобщение на председателството

Председателят информира Парламента, че етиопските власти са освободили вчера Мерера Гудина, който беше задържан през ноември 2016 г. след като присъства на среща в Парламента в Брюксел, и приветства това решение.


3. Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги [2017/2073(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, независима, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Karmenu Vella и Nicola Danti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 18.1.2018 г.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 17.1.2018 г.)


4.1. Нигерия

Предложения за резолюция B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 и B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida и David Coburn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias и Krzysztof Hetman.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák и Michaela Šojdrová.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 18.1.2018 г.


4.2. Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки

Предложения за резолюция B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 и B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries и Michaela Šojdrová представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: László Tőkés, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Thomas Mann и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot и Stanislav Polčák.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 18.1.2018 г.


4.3. Демократична република Конго

Предложения за резолюция B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 и B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao и Bogdan Brunon Wenta представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Maria Grapini.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 18.1.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.45 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.03 ч.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Нигерия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 и B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0045/2018

(за замяна на B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 и B8-0053/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Stanislav Polčák, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

—   Catherine Bearder, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis и Robert Rochefort, от името на групата ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Isabella Adinolfi

Приема се (P8_TA(2018)0013)

(Предложението за резолюция B8-0052/2018 отпада.)


6.2. Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 и B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0043/2018

(за замяна на B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 и B8-0048/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Stanislav Polčák, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0014)


6.3. Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 и B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0054/2018

(за замяна на B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 и B8-0060/2018:

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Андрей Ковачев, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis и Stanislav Polčák, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek и Ruža Tomašić, от името на групата ECR,

—   Hilde Vautmans, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis и Robert Rochefort, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini и Rolandas Paksas.

Приема се (P8_TA(2018)0015)

(Предложението за резолюция B8-0059/2018 отпада.)


6.4. Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0016)

Парламентът дава своето одобрение за сключването на Маракешкия договор.


6.5. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2018)0017)


6.6. Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (гласуване)

Доклад относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки [2017/2039(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0018)


6.7. Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги [2017/2073(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0019)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil и Seán Kelly.

Доклад Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки и Anna Záborská.

Доклад Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Момчил Неков, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly и Anna Záborská.

Доклад Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson и Anna Záborská.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.44 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Запитвания (разискване)

Спор между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000077/2017) от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Запитване - спор между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Seán Kelly, Ангел Джамбазки и Artis Pabriks, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 януари 2018 г.)

комисия ECON

- Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (2018/2002(INL))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2017 г.)

комисия LIBE

- Хуманитарни визи (2017/2270(INL))
(подпомагаща: FEMM)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2017 г.)

комисия AFET

- Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2017/2283(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2017/2282(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2017/2281(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Прилагане на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017г. и бъдеща структура за периода след 2020г. (2017/2280(INI))
(подпомагащи: BUDG, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))

- Отношенията между ЕС и НАТО (2017/2276(INI))

- Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (2017/2275(INI))
(подпомагаща: FEMM)

- Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (2017/2274(INI))
(подпомагащи: ENVI, INTA (член 54 от Правилника за дейността))

- Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (2017/2271(INI))
(подпомагаща: INTA (член 54 от Правилника за дейността))

- Дипломация в областта на климата (2017/2272(INI))

комисия EMPL

- Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (2017/2277(INI))

комисия ENVI

- Прилагане на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI))
(подпомагаща: AGRI)

комисия IMCO

- Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (2017/2278(INI))
(подпомагащи: ENVI, INTA)

комисия JURI

- Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI)) (подпомагащи: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

комисия REGI

- Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2017/2285(INI))
(подпомагаща: TRAN)

- Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия (2017/2279(INI))
(подпомагащи: CULT, EMPL, BUDG)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 януари 2018 г.)

комисия AFET

- Киберотбрана (2018/2004(INI))

комисия CONT

- Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (2018/2006(INI))

комисия DEVE

- Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (2018/2003(INI))
(подпомагащи: INTA, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Устойчиви финанси (2018/2007(INI))

комисия IMCO

- Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (2018/2008(INI))
(подпомагащи: AGRI, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA

- Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (2018/2005(INI))
(подпомагащи: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Изпълнение на търговското споразумение между Европейския съюз и Колумбия и Перу (2018/2010(INI))

(подпомагаща: AFET)

комисия JURI

- Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (2018/2009(INI))
(подпомагащи: PETI, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

- Дипломация в областта на климата (2017/2272(INI))
комисии: AFET, ENVI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2017 г.)

- Внос на предмети с културна стойност (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
комисии: INTA, IMCO
(подпомагащи: LIBE, CULT (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 януари 2018 г.)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 11 януари 2018 г.)

комисия JURI

- Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (2018/2009(INI))
(подпомагащи: PETI, LIBE (член 54 от Правилника за дейността))


комисия IMCO

- Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (2018/2008(INI))
(подпомагащи: AGRI, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))


комисия DEVE

- Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (2018/2003(INI))
(подпомагащи: INTA, ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE

- Регламент относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) (подпомагащи: BUDG, LIBE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA - комисия IMCO

- Внос на предмети с културна стойност (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(подпомагащи: LIBE, CULT (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 декември 2017 г.)

комисия ENVI

Прилагане на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI)) (подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия AFET

- Прилагане на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед (2017 г.) и бъдещата структура след 2020 г. (2017/2280(INI))
(подпомагащи: BUDG, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))

- Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (2017/2274(INI))
(подпомагащи: ENVI, INTA (член 54 от Правилника за дейността))

- Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (2017/2271(INI))
(подпомагаща: INTA (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA

- Създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

(подпомагащи: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (член 54 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Разглеждане в комисия: водещи: ECON, LIBE
подпомагащи: DEVE, JURI, INTA, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Изменения на Правилника за дейността (член 227 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменение на член 174, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно реда за гласуване на изменения (2017/2264(REG))


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, JURI, TRAN

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - белгийският кандидат (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019 – 2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

DEVE, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти(ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Предложение за резолюция относно заплахата за системата на ЕС за помощи и за принципите, заложени в основата на ОСП, от страна на правителството на САЩ в контекста на конфликта относно испанските маслини (B8-0661/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно състава и финансирането на така наречените европейски агенции (B8-0662/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Предложение за резолюция относно обучението за заетите в хотелския и ресторантския бранш относно признаци на трафик на хора и сексуално робство (B8-0663/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно многостепенното управление (B8-0664/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

JURI

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно повишаване на раждаемостта в Европа (B8-0665/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно европейска стратегия за пожарна безопасност (B8-0675/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


14. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

16 януари 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1151/2017); (*) (№ 1152/2017); Alexandr Klenovsky (№ 1153/2017); Jürgen Keller (№ 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (№ 1155/2017); (*) (№ 1156/2017); (*) (№ 1157/2017); (*) (№ 1158/2017); Jens Genzer (№ 1159/2017); Flavio Miccono (№ 1160/2017); (*) (№ 1161/2017); Pierpaolo Volpe (№ 1162/2017); Demitrios Paicopolos (№ 1163/2017); Luca Nascimbene (№ 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (№ 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (№ 1166/2017); Noël Lucia (№ 1167/2017); Nicola De Gaspari (№ 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (№ 1169/2017); (*) (№ 1170/2017); (*) (№ 1171/2017); (*) (№ 1172/2017); Noël Lucia (№ 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (№ 1174/2017); Jens Genzer (№ 1175/2017); (*) (№ 1176/2017); Gabriele Schweiger (№ 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (№ 1178/2017); Michael Bowden (№ 1179/2017); Malene Jørgensen (№ 1180/2017); Hans Egon Kraemer (№ 1181/2017); Tibor Siroki (№ 1182/2017); (*) (№ 1183/2017); (*) (№ 1184/2017); Lapo Rossi (№ 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (№ 1186/2017); (*) (№ 1187/2017); (*) (№ 1188/2017); Fabiano Filippin (№ 1189/2017); (*) (№ 1190/2017); Ermal Ndini (№ 1191/2017); Antonio José García Cabrera (№ 1192/2017); (*) (№ 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (№ 1194/2017); (*) (№ 1195/2017); (*) (№ 1196/2017); (*) (№ 1197/2017); Luca Nascimbene (№ 1198/2017); Luca Nascimbene (№ 1199/2017); David Llewellyn (№ 1200/2017); (*) (№ 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (№ 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (№ 1203/2017); (*) (№ 1204/2017); Rainer Kitzelmann (№ 1205/2017); Heiner Schwarz (№ 1206/2017); Jens Genzer (№ 1207/2017); (*) (№ 1208/2017); (*) (№ 1209/2017); Roland Rück (№ 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 1211/2017); Cinzia Mammolotti (№ 1212/2017); (*) (№ 1213/2017); (*) (№ 1214/2017); (*) (№ 1215/2017); (*) (№ 1216/2017); (*) (№ 1217/2017); (*) (№ 1218/2017); Juan José Asensio González (№ 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 1220/2017); Jordi Massey Figols (№ 1221/2017); (*) (№ 1222/2017); Tatiana De Rossi (№ 1223/2017); (*) (№ 1224/2017); (*) (№ 1225/2017); (*) (№ 1226/2017); Antonio Fanelli (№ 1227/2017); (*) (№ 1228/2017); Mauro Laccetti (№ 1229/2017); Johan Bruyninx (№ 1230/2017); (*) (№ 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (№ 1232/2017); Filomena Pinca (№ 1233/2017); Jens Genzer (№ 1234/2017); (*) (№ 1235/2017); (*) (№ 1236/2017); (*) (№ 1237/2017); Oliver Lücke (№ 1238/2017); (*) (№ 1239/2017); Flavio Miccono (№ 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (№ 0002/2018); Beáta Bihari (№ 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0004/2018); Reiner Schwope (№ 0005/2018); (*) (№ 0006/2018); André Kauper (№ 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (№ 0008/2018); Simon Pitsillides (№ 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (№ 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (№ 0011/2018); Claudio Argentini (№ 0012/2018).

Председателят съобщи, че на 16 януари 2018 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават в никоя държава членка.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 5 до 8 февруари 2018 г.


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.39 ч.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Последно осъвременяване: 18 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност