Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 79k
Čtvrtek, 18. ledna 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Nigérie
  
4.2.Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji
  
4.3.Demokratická republika Kongo
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  
6.1.Nigérie (hlasování)
  
6.2.Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (hlasování)
  
6.3.Demokratická republika Kongo (hlasování)
  
6.4.Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (hlasování)
  
6.7.Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Závažné interpelace (rozprava)
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Sdělení předsednictví

Předsedající informovala Parlament, že etiopské úřady propustily Mereru Gudina, kterého zadržovaly od listopadu 2016 poté, co se v Bruselu zúčastnil schůze se zástupci Parlamentu, a vyjádřila nad tímto rozhodnutím potěšení.


3. Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o regulaci a nutnost reformy odborných služeb [2017/2073(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, nezařazená, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Karmenu Vella a Nicola Danti.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 18.1.2018.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 17.1.2018.)


4.1. Nigérie

Návrhy usnesení B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 a B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida a David Coburn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 18.1.2018.


4.2. Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji

Návrhy usnesení B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries a Michaela Šojdrová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: László Tőkés za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Thomas Mann a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 18.1.2018.


4.3. Demokratická republika Kongo

Návrhy usnesení B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 a B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao a Bogdan Brunon Wenta uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 18.1.2018.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:45 před zahájením hlasování.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:03.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Nigérie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 a B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0045/2018

(nahrazující B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 a B8-0053/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stanislav Polčák za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Robert Rochefort za skupinu ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi.

přijat (P8_TA(2018)0013)

(Návrh usnesení B8-0052/2018 se nebere v potaz.)


6.2. Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0043/2018

(nahrazující B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stanislav Polčák za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0014)


6.3. Demokratická republika Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 a B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0054/2018

(nahrazující B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 a B8-0060/2018:

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis a Stanislav Polčák za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Robert Rochefort za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas.

přijat (P8_TA(2018)0015)

(Návrh usnesení B8-0059/2018 se nebere v potaz.)


6.4. Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0400/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0016)

Parlament schválil uzavření Marrákéšské smlouvy.


6.5. Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0017)


6.6. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (hlasování)

Zpráva o provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech [2017/2039(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0018)


6.7. Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o regulaci a nutnost reformy odborných služeb [2017/2073(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0019)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil a Seán Kelly.

zpráva Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki a Anna Záborská.

zpráva Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly a Anna Záborská.

zpráva Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson a Anna Záborská.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:44.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Závažné interpelace (rozprava)

Spor mezi EU a Norskem ohledně lovu kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000077/2017), kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Spor mezi EU a Norskem ohledně rybolovu kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Artis Pabriks, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. ledna 2018)
výbor ECON

- Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (2018/2002(INL))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2017)
výbor LIBE

- Humanitární víza (2017/2270(INL))
(stanovisko: FEMM)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2017)
výbor AFET

- Provádění dohody EU o přidružení s Ukrajinou (2017/2283(INI))
(stanovisko: INTA)

- Provádění dohody EU o přidružení s Gruzií (2017/2282(INI))
(stanovisko: INTA)

- Provádění dohody EU o přidružení s Moldavskem (2017/2281(INI))
(stanovisko: INTA)

- Provádění externích finančních nástrojů EU: přezkum v polovině období v roce 2017 budoucí uspořádání po roce 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

- Vzájemné vztahy EU-NATO (2017/2276(INI))

- Směrem k vnější strategii EU proti předčasným a nuceným sňatkům – další kroky (2017/2275(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Situace v oblasti vzájemných vztahů EU s Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článek 54 jednacího řádu))

- Stav vzájemných vztahů mezi EU a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA) (článek 54 jednacího řádu))

- Diplomacie v oblasti ochrany klimatu (2017/2272(INI))

výbor EMPL

- Způsoby znovuzačlenění pracovníků zotavujících se po zranění nebo nemoci do kvalitního zaměstnání (2017/2277(INI))

výbor ENVI

- Provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů (2017/2284(INI))
(stanovisko: AGRI)

výbor IMCO

- Balíček opatření o strategii veřejných zakázek (2017/2278(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor JURI

- Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

výbor REGI

- Politika soudržnosti a tématický cíl „podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ – čl 9 odst. 7 společných ustanovení (2017/2285(INI))
(stanovisko: TRAN)

- Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise (2017/2279(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. ledna 2018)

výbor AFET

- Kybernetická obrana (2018/2004(INI))

výbor CONT

- Ochrana finančních zájmů EU – zpětný výběr peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (2018/2006(INI))

výbor DEVE

- Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článek 54 jednacího řádu))

výbor ECON

- Udržitelnost financí (2018/2007(INI))

výbor IMCO

- Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článek 54 jednacího řádu))

výbor INTA

- Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (2018/2005(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (2018/2010(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor JURI

- Srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

- Diplomacie v oblasti ochrany klimatu (2017/2272(INI))
výbory: AFET, ENVI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2018)

- Dovoz kulturních statků (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
výbory: INTA, IMCO
(stanovisko: LIBE, CULT (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. ledna 2018)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. ledna 2018)

výbor JURI
- Srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE (článek 54 jednacího řádu))

výbor IMCO
- Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článek 54 jednacího řádu))

výbor DEVE
- Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článek 54 jednacího řádu))

výbor ITRE
- Nařízení o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost“, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 526/2013, a o certifikaci bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („zákon o kybernetické bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(stanovisko: BUDG, LIBE, IMCO (článek 54 jednacího řádu))

výbor INTA - výbor IMCO
- Dovoz kulturních statků (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(stanovisko: LIBE, CULT (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. prosince 2017)

výbor ENVI
- Provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů (2017/2284(INI))
(stanivisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu))

výbor AFET
- Provádění externích finančních nástrojů EU: přezkum v polovině období v roce 2017 budoucí uspořádání po roce 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článek 54 jednacího řádu))

- Situace v oblasti vzájemných vztahů EU s Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článek 54 jednacího řádu))

- Stav vzájemných vztahů mezi EU a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA (článek 54 jednacího řádu))

výbor INTA
- Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(stanovisko: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (článek 54 jednacího řádu))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE
stanovisko: DEVE, JURI, INTA, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Změny jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Změna čl. 174 odst. 8 jednacího řádu Parlamentu o pořadí při hlasování o pozměňovacích návrzích (2017/2264(REG))


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI, TRAN

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Částečná obměna členů Účetního dvora - belgický kandidát (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti ze Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Návrh usnesení o ohrožení systému podpor a podstaty společné zemědělské politiky vládou USA v důsledku sporu týkajícího se španělských oliv (B8-0661/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o složení a financování tzv. evropských agentur (B8-0662/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Návrh usnesení o školení pracovníků v odvětví pohostinství o varovných signálech obchodování s lidmi a sexuálního otroctví (B8-0663/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o víceúrovňové správě (B8-0664/2017)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o zvýšení porodnosti v Evropě (B8-0665/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o evropské strategii požární bezpečnosti (B8-0675/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


14. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 16. ledna 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1151/2017); (*) (č. 1152/2017); Alexandr Klenovský (č. 1153/2017); Jürgen Keller (č. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (č. 1155/2017); (*) (č. 1156/2017); (*) (č. 1157/2017); (*) (č. 1158/2017); Jens Genzer (č. 1159/2017); Flavio Miccono (č. 1160/2017); (*) (č. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (č. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (č. 1163/2017); Luca Nascimbene (č. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (č. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (č. 1166/2017); Noël Lucia (č. 1167/2017); Nicola De Gaspari (č. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (č. 1169/2017); (*) (č. 1170/2017); (*) (č. 1171/2017); (*) (č. 1172/2017); Noël Lucia (č. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 1174/2017); Jens Genzer (č. 1175/2017); (*) (č. 1176/2017); Gabriele Schweiger (č. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (č. 1178/2017); Michael Bowden (č. 1179/2017); Malene Jørgensen (č. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (č. 1181/2017); Tibor Siroki (č. 1182/2017); (*) (č. 1183/2017); (*) (č. 1184/2017); Lapo Rossi (č. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (č. 1186/2017); (*) (č. 1187/2017); (*) (č. 1188/2017); Fabiano Filippin (č. 1189/2017); (*) (č. 1190/2017); Ermal Ndini (č. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (č. 1192/2017); (*) (č. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (č. 1194/2017); (*) (č. 1195/2017); (*) (č. 1196/2017); (*) (č. 1197/2017); Luca Nascimbene (č. 1198/2017); Luca Nascimbene (č. 1199/2017); David Llewellyn (č. 1200/2017); (*) (č. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (č. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 1203/2017); (*) (č. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (č. 1205/2017); Heiner Schwarz (č. 1206/2017); Jens Genzer (č. 1207/2017); (*) (č. 1208/2017); (*) (č. 1209/2017); Roland Rück (č. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (č. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (č. 1212/2017); (*) (č. 1213/2017); (*) (č. 1214/2017); (*) (č. 1215/2017); (*) (č. 1216/2017); (*) (č. 1217/2017); (*) (č. 1218/2017); Juan José Asensio González (č. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 1220/2017); Jordi Massey Figols (č. 1221/2017); (*) (č. 1222/2017); Tatiana De Rossi (č. 1223/2017); (*) (č. 1224/2017); (*) (č. 1225/2017); (*) (č. 1226/2017); Antonio Fanelli (č. 1227/2017); (*) (č. 1228/2017); Mauro Laccetti (č. 1229/2017); Johan Bruyninx (č. 1230/2017); (*) (č. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (č. 1232/2017); Filomena Pinca (č. 1233/2017); Jens Genzer (č. 1234/2017); (*) (č. 1235/2017); (*) (č. 1236/2017); (*) (č. 1237/2017); Oliver Lücke (č. 1238/2017); (*) (č. 1239/2017); Flavio Miccono (č. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0002/2018); Beáta Bihari (č. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0004/2018); Reiner Schwope (č. 0005/2018); (*) (č. 0006/2018); André Kauper (č. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (č. 0008/2018); Simon Pitsillides (č. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (č. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (č. 0011/2018); Claudio Argentini (č. 0012/2018).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu zaslal dne 16. ledna 2018 příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických osob, které nejsou občany Evropské unie a nemají bydliště v některém členském státě.


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 5. do 8. února 2018.


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:39.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Poslední aktualizace: 18. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí