Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 78k
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Nigeria
  
4.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi
  
4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  
6.1.Nigeria (afstemning)
  
6.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (afstemning)
  
6.3.Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
6.4.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (afstemning)
  
6.7.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Større forespørgsler (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at de etiopiske myndigheder den foregående dag havde løsladt Merera Gudina, der havde været fængslet siden november 2016 efter i Bruxelles at have deltaget i et møde i Parlamentet, og han glædede sig over denne beslutning.


3. Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF for så vidt angår regulering og behovet for reform af liberale erhverv [2017/2073(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Diane James , løsgænger, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach og Georgios Epitideios.

Talere: Karmenu Vella og Nicola Danti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 18.1.2018.


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 17.1.2018).


4.1. Nigeria

Forslag til beslutning B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 og B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida og David Coburn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias og Krzysztof Hetman.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 18.1.2018.


4.2. Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi

Forslag til beslutning B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 og B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere: László Tőkés for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Thomas Mann og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot og Stanislav Polčák.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 18.1.2018.


4.3. Den Demokratiske Republik Congo

Forslag til beslutning B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 og B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao og Bogdan Brunon Wenta forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 18.1.2018.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.03.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Nigeria (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 og B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0045/2018

(erstatter B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 og B8-0053/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Stanislav Polčák, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Cécile Kashetu Kyenge, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis og Robert Rochefort, for ALDE-Gruppen

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini og Isabella Adinolfi.

Vedtaget (P8_TA(2018)0013)

(Forslag til beslutning B8-0052/2018 bortfaldt).


6.2. Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 og B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0043/2018

(erstatter B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 og B8-0048/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Stanislav Polčák, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort og Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0014)


6.3. Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 og B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0054/2018

(erstatter B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 og B8-0060/2018:

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis og Stanislav Polčák, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis og Robert Rochefort, for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė og Michel Reimon, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini og Rolandas Paksas.

Vedtaget (P8_TA(2018)0015)

(Forslag til beslutning B8-0059/2018 bortfaldt).


6.4. Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0016)

Parlamentet godkendte indgåelsen af Marrakeshtraktaten.


6.5. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0017)


6.6. Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne [2017/2039(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0018)


6.7. Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF for så vidt angår regulering og behovet for reform af liberale erhverv [2017/2073(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0019)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil og Seán Kelly.

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki og Anna Záborská.

Betænkning: Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly og Anna Záborská.

Betænkning: Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson og Anna Záborská.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.44.)


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Større forespørgsler (forhandling)

Tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000077/2017) af Alain Cadec, for PECH, til Kommissionen: Større forespørgsel - tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Seán Kelly, Angel Dzhambazki og Artis Pabriks, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Indlæg af Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)
ECON

- Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (2018/2002(INL))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)
LIBE

- Humanitære visa (2017/2270(INL))
(rådg.udv.: FEMM)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)
AFET

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Ukraine (2017/2283(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- Gennemførelsen af Den Europæiske Unions eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådg. udv.: BUDG, DEVE (forretningsordenens artikel 54))

- Forbindelserne mellem EU og NATO (2017/2276(INI))

- Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt (2017/2275(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI))
(rådg.udv.: ENVI, INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Klimadiplomati (2017/2272(INI))

EMPL

- Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (2017/2277(INI))

ENVI

- Gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

IMCO

- Strategipakken for offentlige udbud (2017/2278(INI))
(rådg.udv.: ENVI, INTA)

JURI

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI

- Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" – artikel 9, stk. 7, i forordningen om fælles bestemmelser (2017/2285(INI))
(rådg.udv.: TRAN)

- Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union: den 7. rapport fra Europa-Kommissionen (2017/2279(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

AFET

- Cyberforsvar (2018/2004(INI))

CONT

- Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (2018/2006(INI))

DEVE

- Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (2018/2003(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

ECON

- Bæredygtig finansiering (2018/2007(INI))

IMCO

- Forskellig produktkvalitet i det indre marked (2018/2008(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

INTA

- Styring af globaliseringen: handelsaspekter (2018/2005(INI))
(rådg.udv.: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI))
(rådg.udv.: AFET)

JURI

- EU's resultattavle for retlige anliggender 2017 (2018/2009(INI))
(rådg.udv.: PETI, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

- Klimadiplomati (2017/2272(INI))
udvalg: AFET, ENVI
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)

- Import af kulturgoder (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
udvalg: INTA, IMCO
(rådg.udv.: LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11. januar 2018)

JURI
- EU's resultattavle for retlige anliggender 2017 (2018/2009(INI))
(rådg.udv.: PETI, LIBE (forretningsordenens artikel 54))

IMCO
- Forskellig produktkvalitet i det indre marked (2018/2008(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

DEVE
- Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (2018/2003(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

ITRE
- Forordning om ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(rådg.udv: BUDG, LIBE, IMCO (forretningsordenens artikel 54))

INTA, IMCO
- Import af kulturgoder (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(rådg.udv.: LIBE, CULT (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. december 2017)

ENVI
- Gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI))
(rådg.udv: AGRI (forretningsordenens artikel 54))

AFET
- Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (2017/2280(INI))
(rådg.udv.: BUDG, DEVE (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI))
(rådg.udv: ENVI, INTA (forretningsordenens artikel 54))

- Status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI))
(rådg.udv: INTA (forretningsordenens artikel 54))

INTA
- Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(rådg.udv: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (forretningsordenens artikel 54))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
kor.udv.: ECON, LIBE
rådg.udv: DEVE, JURI, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Ændringer af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 227)

AFCO

- Ændring af artikel 174, stk. 8, i Parlamentets forretningsorden om afstemningsrækkefølge (2017/2264(REG))


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, JURI, TRAN

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den belgiske kandidat (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Sverige - EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

DEVE, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro og Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Forslag til beslutning om den amerikanske regerings trussel mod de støtteordninger, der udgør kernen i den fælles landbrugspolitik, i konflikten om spanske oliven (B8-0661/2017)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om sammensætningen og finansieringen af såkaldt europæiske agenturer (B8-0662/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Forslag til beslutning om uddannelse af ansatte i hotel- og restaurationsbranchen i at spore tegn på menneskehandel og seksuelt slaveri (B8-0663/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om flerniveaustyring (multi-level governance) (B8-0664/2017)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

JURI

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om fremme af fødselstallet i Europa (B8-0665/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om en europæisk brandsikkerhedsstrategi (B8-0675/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 16. januar 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1151/2017); (*) (nr. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nr. 1153/2017); Jürgen Keller (nr. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr. 1155/2017); (*) (nr. 1156/2017); (*) (nr. 1157/2017); (*) (nr. 1158/2017); Jens Genzer (nr. 1159/2017); Flavio Miccono (nr. 1160/2017); (*) (nr. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nr. 1163/2017); Luca Nascimbene (nr. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nr. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nr. 1166/2017); Noël Lucia (nr. 1167/2017); Nicola De Gaspari (nr. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nr. 1169/2017); (*) (nr. 1170/2017); (*) (nr. 1171/2017); (*) (nr. 1172/2017); Noël Lucia (nr. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1174/2017); Jens Genzer (nr. 1175/2017); (*) (nr. 1176/2017); Gabriele Schweiger (nr. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nr. 1178/2017); Michael Bowden (nr. 1179/2017); Malene Jørgensen (nr. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nr. 1181/2017); Tibor Siroki (nr. 1182/2017); (*) (nr. 1183/2017); (*) (nr. 1184/2017); Lapo Rossi (nr. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1186/2017); (*) (nr. 1187/2017); (*) (nr. 1188/2017); Fabiano Filippin (nr. 1189/2017); (*) (nr. 1190/2017); Ermal Ndini (nr. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nr. 1192/2017); (*) (nr. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nr. 1194/2017); (*) (nr. 1195/2017); (*) (nr. 1196/2017); (*) (nr. 1197/2017); Luca Nascimbene (nr. 1198/2017); Luca Nascimbene (nr. 1199/2017); David Llewellyn (nr. 1200/2017); (*) (nr. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1203/2017); (*) (nr. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nr. 1205/2017); Heiner Schwarz (nr. 1206/2017); Jens Genzer (nr. 1207/2017); (*) (nr. 1208/2017); (*) (nr. 1209/2017); Roland Rück (nr. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nr. 1212/2017); (*) (nr. 1213/2017); (*) (nr. 1214/2017); (*) (nr. 1215/2017); (*) (nr. 1216/2017); (*) (nr. 1217/2017); (*) (nr. 1218/2017); Juan José Asensio González (nr. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1220/2017); Jordi Massey Figols (nr. 1221/2017); (*) (nr. 1222/2017); Tatiana De Rossi (nr. 1223/2017); (*) (nr. 1224/2017); (*) (nr. 1225/2017); (*) (nr. 1226/2017); Antonio Fanelli (nr. 1227/2017); (*) (nr. 1228/2017); Mauro Laccetti (nr. 1229/2017); Johan Bruyninx (nr. 1230/2017); (*) (nr. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nr. 1232/2017); Filomena Pinca (nr. 1233/2017); Jens Genzer (nr. 1234/2017); (*) (nr. 1235/2017); (*) (nr. 1236/2017); (*) (nr. 1237/2017); Oliver Lücke (nr. 1238/2017); (*) (nr. 1239/2017); Flavio Miccono (nr. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0002/2018); Beáta Bihari (nr. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0004/2018); Reiner Schwope (nr. 0005/2018); (*) (nr. 0006/2018); André Kauper (nr. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nr. 0008/2018); Simon Pitsillides (nr. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nr. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nr. 0011/2018); Claudio Argentini (nr. 0012/2018).

Formanden meddelte, at han den 16. januar 2018 havde henvist andragender, som Parlamentet havde modtaget fra en fysisk eller juridisk person, der ikke er borger i Den Europæiske Union og ikke har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15.


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 5. - 8. februar 2018.


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.39.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik