Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 277kWORD 85k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Νιγηρία
  
4.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi
  
4.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  
6.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi (ψηφοφορία)
  
6.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  
6.4.Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
  
6.7.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι οι αρχές της Αιθιοπίας άφησαν χθες ελεύθερο τον Merera Gudina, ο οποίος από τον Νοέμβριο του 2016 εκρατείτο επειδή είχε συμμετάσχει στις Βρυξέλλες σε συνεδρίαση με το Κοινοβούλιο, και εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτήν την απόφαση.


3. Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών [2017/2073(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Ο Nicola Danti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, μη εγγεγραμμένη, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Nicola Danti.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)


4.1. Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 και B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Οι Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida και David Coburn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Krzysztof Hetman.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.


4.2. Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 και B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Thomas Mann και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.


4.3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 και B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Οι Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao και Bogdan Brunon Wenta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.03.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Νιγηρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 και B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0045/2018

(αντικαθιστά τιςB8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 και B8-0053/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Isabella Adinolfi

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0013)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0052/2018 καταπίπτει.)


6.2. Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 και B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0043/2018

(αντικαθιστά τιςB8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 και B8-0048/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0014)


6.3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 και B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0054/2018

(αντικαθιστά τιςB8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 και B8-0060/2018:

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Rolandas Paksas.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0015)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0059/2018 καταπίπτει.)


6.4. Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0016)

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές.


6.5. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0017)


6.6. Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη [2017/2039(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0018)


6.7. Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών [2017/2073(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0019)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil και Seán Kelly.

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki και Anna Záborská.

Έκθεση Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly και Anna Záborská.

Έκθεση Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson και Anna Záborská.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.44.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στο αρχιπέλαγος Sνalbard

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000077/2017) του Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στα νησιά Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Ο Jarosław Wałęsa αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki και Artis Pabriks, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Ιανουαρίου 2018)
επιτροπή ECON

- Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (2018/2002(INL))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Δεκεμβρίου 2017)
επιτροπή LIBE

- Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2017/2270(INL))
(γνωμοδότηση: FEMM)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Δεκεμβρίου 2017)
επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2017/2283(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2017/2282(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία (2017/2281(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Εφαρμογή των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ: ενδιάμεση επανεξέταση 2017 και η μελλοντική αρχιτεκτονική για την περίοδο μετά το 2020 (2017/2280(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (2017/2276(INI))

- Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ κατά των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων - επόμενα βήματα (2017/2275(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (2017/2274(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2017/2271(INI))
(γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Κλιματική διπλωματία (2017/2272(INI))

επιτροπή EMPL

- Μέθοδοι επανένταξης των εργαζομένων που αναρρώνουν από τραυματισμό και ασθένεια σε ποιοτική απασχόληση (2017/2277(INI))

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2017/2284(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

επιτροπή IMCO

- Η δέσμη μέτρων για τη στρατηγική δημόσιων προμηθειών (2017/2278(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, INTA)

επιτροπή JURI

- Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

επιτροπή REGI

- Η πολιτική συνοχής και ο θεματικός στόχος για την «προαωγή των βιώσιμων μεταφορών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων» - Άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2017/2285(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN)

- Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η 7η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017/2279(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, BUDG)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Ιανουαρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Άμυνα στον κυβερνοχώρο (2018/2004(INI))

επιτροπή CONT

- Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε υποθέσεις απάτης (2018/2006(INI))

επιτροπή DEVE

- Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (2018/2003(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON

- Βιώσιμη χρηματοδότηση (2018/2007(INI))

επιτροπή IMCO

- Προϊόντα διαφοροποιημένης ποιότητας στην εσωτερική αγορά (2018/2008(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA

- Η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (2018/2005(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία και το Περού (2018/2010(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

επιτροπή JURI

- Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης του 2017 (2018/2009(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Κλιματική διπλωματία (2017/2272(INI))
επιτροπές: AFET, ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Δεκεμβρίου 2017)

- Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
επιτροπές: INTA, IMCO
(γνωμοδότηση: LIBE, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Ιανουαρίου 2018)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11ης Ιανουαρίου 2018)

επιτροπή JURI
- Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης του 2017 (2018/2009(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO
- Προϊόντα διαφοροποιημένης ποιότητας στην εσωτερική αγορά (2018/2008(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE
- Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (2018/2003(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE
- Κανονισμός για τον ENISA, τον «Οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και για την πιστοποίηση ασφαλείας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG, LIBE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA - επιτροπή IMCO
- Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(γνωμοδότηση: LIBE, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Δεκεμβρίου 2017)

επιτροπή ENVI
- Εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2017/2284(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή AFET
- Εφαρμογή των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ: ενδιάμεση επανεξέταση 2017 και η μελλοντική αρχιτεκτονική για την περίοδο μετά το 2020 (2017/2280(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (2017/2274(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2017/2271(INI))
(γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή INTA
- Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(γνωμοδότηση: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE
γνωμοδότηση: DEVE, JURI, INTA, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Τροποποιήσεις του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποίηση του άρθρου 174 παράγραφος 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σειρά ψήφισης των τροπολογιών (2017/2264(REG))


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM, JURI, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Σουηδίας – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτηση της Ισπανίας — EGF/2017/006 ES/Γαλικία, είδη ένδυσης (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απειλή στο καθεστώς ενισχύσεων και στην ουσία της ΚΓΠ, που δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο της διαμάχης για τις ισπανικές ελιές (B8-0661/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύνθεση και τη χρηματοδότηση των κατ’ επίφαση ευρωπαϊκών οργανισμών (B8-0662/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας για την αναγνώριση ενδείξεων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής δουλείας (B8-0663/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (B8-0664/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

JURI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη (B8-0665/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πυρασφάλεια (B8-0675/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


14. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 16 Ιανουαρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1151/2017)· (*) (αριθ. 1152/2017)· Alexandr Klenovsky (αριθ. 1153/2017)· Jürgen Keller (αριθ. 1154/2017)· Antonio Luis Vázquez Delgado (αριθ. 1155/2017)· (*) (αριθ. 1156/2017)· (*) (αριθ. 1157/2017)· (*) (αριθ. 1158/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1159/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 1160/2017)· (*) (αριθ. 1161/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1162/2017)· Demitrios Paicopolos (αριθ. 1163/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1164/2017)· Antonio Ramos da Silva (αριθ. 1165/2017)· Konstantinos Vasilopoulos (αριθ. 1166/2017)· Noël Lucia (αριθ. 1167/2017)· Nicola De Gaspari (αριθ. 1168/2017)· Andrés Ruiz Rodríguez (αριθ. 1169/2017)· (*) (αριθ. 1170/2017)· (*) (αριθ. 1171/2017)· (*) (αριθ. 1172/2017)· Noël Lucia (αριθ. 1173/2017)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 1174/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1175/2017)· (*) (αριθ. 1176/2017)· Gabriele Schweiger (αριθ. 1177/2017)· Fried-Th. Jantzen (αριθ. 1178/2017)· Michael Bowden (αριθ. 1179/2017)· Malene Jørgensen (αριθ. 1180/2017)· Hans Egon Kraemer (αριθ. 1181/2017)· Tibor Siroki (αριθ. 1182/2017)· (*) (αριθ. 1183/2017)· (*) (αριθ. 1184/2017)· Lapo Rossi (αριθ. 1185/2017)· Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (αριθ. 1186/2017)· (*) (αριθ. 1187/2017)· (*) (αριθ. 1188/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 1189/2017)· (*) (αριθ. 1190/2017)· Ermal Ndini (αριθ. 1191/2017)· Antonio José García Cabrera (αριθ. 1192/2017)· (*) (αριθ. 1193/2017)· María del Carmen Varela Velo (αριθ. 1194/2017)· (*) (αριθ. 1195/2017)· (*) (αριθ. 1196/2017)· (*) (αριθ. 1197/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1198/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1199/2017)· David Llewellyn (αριθ. 1200/2017)· (*) (αριθ. 1201/2017)· Jose Eduardo Meira Da Cunha (αριθ. 1202/2017)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 1203/2017)· (*) (αριθ. 1204/2017)· Rainer Kitzelmann (αριθ. 1205/2017)· Heiner Schwarz (αριθ. 1206/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1207/2017)· (*) (αριθ. 1208/2017)· (*) (αριθ. 1209/2017)· Roland Rück (αριθ. 1210/2017)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 1211/2017)· Cinzia Mammolotti (αριθ. 1212/2017)· (*) (αριθ. 1213/2017)· (*) (αριθ. 1214/2017)· (*) (αριθ. 1215/2017)· (*) (αριθ. 1216/2017)· (*) (αριθ. 1217/2017)· (*) (αριθ. 1218/2017)· Juan José Asensio González (αριθ. 1219/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 1220/2017)· Jordi Massey Figols (αριθ. 1221/2017)· (*) (αριθ. 1222/2017)· Tatiana De Rossi (αριθ. 1223/2017)· (*) (αριθ. 1224/2017)· (*) (αριθ. 1225/2017)· (*) (αριθ. 1226/2017)· Antonio Fanelli (αριθ. 1227/2017)· (*) (αριθ. 1228/2017)· Mauro Laccetti (αριθ. 1229/2017)· Johan Bruyninx (αριθ. 1230/2017)· (*) (αριθ. 1231/2017)· Juan Lorenzo Santana Pérez (αριθ. 1232/2017)· Filomena Pinca (αριθ. 1233/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1234/2017)· (*) (αριθ. 1235/2017)· (*) (αριθ. 1236/2017)· (*) (αριθ. 1237/2017)· Oliver Lücke (αριθ. 1238/2017)· (*) (αριθ. 1239/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0001/2018)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 0002/2018)· Beáta Bihari (αριθ. 0003/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0004/2018)· Reiner Schwope (αριθ. 0005/2018)· (*) (αριθ. 0006/2018)· André Kauper (αριθ. 0007/2018)· Mª Ángeles García Cortes (αριθ. 0008/2018)· Simon Pitsillides (αριθ. 0009/2018)· Mercedes Rodríguez Cortes (αριθ. 0010/2018)· Maren Bestmann-Auchter (αριθ. 0011/2018)· Claudio Argentini (αριθ. 0012/2018).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε στις 16 Ιανουαρίου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθυναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 05 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2018.


17. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.39.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου