Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 250kWORD 78k
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Nigeeria
  
4.2.Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid
  
4.3.Kongo Demokraatlik Vabariik
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.Nigeeria (hääletus)
  
6.2.Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid (hääletus)
  
6.3.Kongo Demokraatlik Vabariik (hääletus)
  
6.4.Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.5.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.6.Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (hääletus)
  
6.7.Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Petitsioonid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Presidentuuri teadaanne

Juhataja andis teada, et Etioopia ametiasutused vabastasid eelmisel päeval Merera Gudina, keda peeti kinni alates 2016. aasta novembrist, sest ta osales Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud koosolekul, ning pidas tema vabastamist kiiduväärseks.


3. Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (arutelu)

Raport direktiivi 2005/36/EÜ (seoses kutsealateenuste reguleerimise ja reformimise vajadusega) rakendamise kohta [2017/2073(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, fraktsioonilise kuuluvuseta, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Nicola Danti.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.7.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.1.2018 protokollipunkt 3.)


4.1. Nigeeria

Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ja David Coburn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.1.


4.2. Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid László Tőkés fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Thomas Mann ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.2.


4.3. Kongo Demokraatlik Vabariik

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ja Bogdan Brunon Wenta tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Maria Arena.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.1.2018 protokollipunkt 6.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.03.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Nigeeria (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0045/2018

(asendades B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 ja B8-0053/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0013)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0052/2018 muutus kehtetuks.)


6.2. Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0043/2018

(asendades B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0014)


6.3. Kongo Demokraatlik Vabariik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0054/2018

(asendades B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 ja B8-0060/2018:

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0015)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0059/2018 muutus kehtetuks.)


6.4. Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0016)

Parlament andis Marrakechi lepingu sõlmimisele oma heakskiidu.


6.5. Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0017)


6.6. Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (hääletus)

Raport noorte tööhõive algatuse elluviimise kohta liikmesriikides [2017/2039(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0018)


6.7. Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus (hääletus)

Raport direktiivi 2005/36/EÜ (seoses kutsealateenuste reguleerimise ja reformimise vajadusega) rakendamise kohta [2017/2073(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0019)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly.

Raport: Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská.

Raport: Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly ja Anna Záborská.

Raport: Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson ja Anna Záborská.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.44.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

ELi ja Norra vaidlus arktikakrabi püügi pärast Svalbardi saarestikus

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000077/2017), mille on esitanud Alain Cadec PECH-komisjoni nimel komisjonile: Põhjalikum arupärimine - ELi ja Norra vaidlus arktikakrabi püügi pärast Svalbardi saarestikus (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Artis Pabriks, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

(Esimeeste konverentsi 11. jaanuari 2018. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (2018/2002(INL))

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2017. aasta otsuse alusel)

LIBE-komisjon

- Humanitaarviisad (2017/2270(INL))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2017. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamine (2017/2283(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (2017/2282(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (2017/2281(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, DEVE (kodukorra artikkel 54))

- ELi ja NATO suhted (2017/2276(INI))

- Varajaste ja sundabielude vastu suunatud tulevane ELi välisstrateegia – järgmised sammud (2017/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- ELi ja Hiina suhete seis (2017/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, INTA (kodukorra artikkel 54))

- ELi ja USA suhete seis (2017/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 54))

- Kliimadiplomaatia (2017/2272(INI))

EMPL-komisjon

- Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (2017/2277(INI))

ENVI-komisjon

- Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamine (2017/2284(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

IMCO-komisjon

- Riigihangete strateegia pakett (2017/2278(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, INTA)

JURI-komisjon

- ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI-komisjon

- Ühtekuuluvuspoliitika ja „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamise“ temaatiline eesmärk – ühissätete määruse artikli 9 punkt 7 (2017/2285(INI))
(nõuandvad komisjonid: TRAN)

- Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine Euroopa Liidus: Euroopa Komisjoni 7. aruanne (2017/2279(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, BUDG)

(Esimeeste konverentsi 11. jaanuari 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Küberkaitse (2018/2004(INI))

CONT-komisjon

- ELi finantshuvide kaitse ning raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest pettusejuhtumite korral (2018/2006(INI))

DEVE-komisjon

- Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine arenguriikides ning metsad (2018/2003(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI (kodukorra artikkel 54))

ECON-komisjon

- Jätkusuutlik rahandus (2018/2007(INI))

IMCO-komisjon

- Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (2018/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 54))

INTA-komisjon

- Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (2018/2005(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (2018/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET)

JURI-komisjon

- 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (2018/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, LIBE (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

- Kliimadiplomaatia (2017/2272(INI))
komisjonid: AFET, ENVI
(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2017. aasta otsuse alusel)

- Kultuuriväärtuste import (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komisjonid: INTA, IMCO
(nõuandvad komisjonid: LIBE, CULT (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 11. jaanuari 2018. aasta otsuse alusel)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 11. jaanuari 2018. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon

- 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (2018/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, LIBE (kodukorra artikkel 54))

IMCO-komisjon

- Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (2018/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 54))

'DEVE-komisjon

- Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine arenguriikides ning metsad (2018/2003(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI (kodukorra artikkel 54))

ITRE-komisjon

- Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, LIBE, IMCO (kodukorra artikkel 54))

INTA-komisjon, IMCO-komisjon

- Kultuuriväärtuste import (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, CULT (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 6. detsembri 2017. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon

- Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamine (2017/2284(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54))

AFET-komisjon

- ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (2017/2280(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, DEVE (kodukorra artikkel 54))

- ELi ja Hiina suhete seis (2017/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, INTA (kodukorra artikkel 54))

- ELi ja USA suhete seis (2017/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 54))

- Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute kontrollisüsteemi kehtestamine (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(nõuandvad komisjonid: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, LIBE
nõuandvad komisjonid: DEVE, JURI, INTA, JURI (kodukorra artikkel 39)

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 227)

AFCO-komisjon

- Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 174 (Muudatusettepanekute hääletamise järjekord) lõike 8 muutmine (2017/2264(REG))


13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – BE kandidaat (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta – Hispaania taotlus – EGF2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Resolutsiooni ettepanek Ameerika Ühendriikide valitsuse rünnaku kohta ühise põllumajanduspoliitika toetuste süsteemi ja põhimõtete vastu seoses Hispaania oliive käsitleva vaidlusega (B8-0661/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek nn Euroopa asutuste koosseisu ja rahastamise kohta (B8-0662/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Resolutsiooni ettepanek inimkaubandusele ja seksiorjusele viitavate märkide alase koolituse kohta majutusasutuste töötajatele (B8-0663/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek mitmetasandilise valitsemise kohta (B8-0664/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek sündimuse suurendamise kohta Euroopas (B8-0665/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tuleohutusstrateegia kohta (B8-0675/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


14. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

16. jaanuar 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1151/2017); (*) (nr 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nr 1153/2017); Jürgen Keller (nr 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr 1155/2017); (*) (nr 1156/2017); (*) (nr 1157/2017); (*) (nr 1158/2017); Jens Genzer (nr 1159/2017); Flavio Miccono (nr 1160/2017); (*) (nr 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nr 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nr 1163/2017); Luca Nascimbene (nr 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nr 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nr 1166/2017); Noël Lucia (nr 1167/2017); Nicola De Gaspari (nr 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nr 1169/2017); (*) (nr 1170/2017); (*) (nr 1171/2017); (*) (nr 1172/2017); Noël Lucia (nr 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1174/2017); Jens Genzer (nr 1175/2017); (*) (nr 1176/2017); Gabriele Schweiger (nr 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nr 1178/2017); Michael Bowden (nr 1179/2017); Malene Jørgensen (nr 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nr 1181/2017); Tibor Siroki (nr 1182/2017); (*) (nr 1183/2017); (*) (nr 1184/2017); Lapo Rossi (nr 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1186/2017); (*) (nr 1187/2017); (*) (nr 1188/2017); Fabiano Filippin (nr 1189/2017); (*) (nr 1190/2017); Ermal Ndini (nr 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nr 1192/2017); (*) (nr 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nr 1194/2017); (*) (nr 1195/2017); (*) (nr 1196/2017); (*) (nr 1197/2017); Luca Nascimbene (nr 1198/2017); Luca Nascimbene (nr 1199/2017); David Llewellyn (nr 1200/2017); (*) (nr 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1203/2017); (*) (nr 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nr 1205/2017); Heiner Schwarz (nr 1206/2017); Jens Genzer (nr 1207/2017); (*) (nr 1208/2017); (*) (nr 1209/2017); Roland Rück (nr 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nr 1212/2017); (*) (nr 1213/2017); (*) (nr 1214/2017); (*) (nr 1215/2017); (*) (nr 1216/2017); (*) (nr 1217/2017); (*) (nr 1218/2017); Juan José Asensio González (nr 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr 1220/2017); Jordi Massey Figols (nr 1221/2017); (*) (nr 1222/2017); Tatiana De Rossi (nr 1223/2017); (*) (nr 1224/2017); (*) (nr 1225/2017); (*) (nr 1226/2017); Antonio Fanelli (nr 1227/2017); (*) (nr 1228/2017); Mauro Laccetti (nr 1229/2017); Johan Bruyninx (nr 1230/2017); (*) (nr 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nr 1232/2017); Filomena Pinca (nr 1233/2017); Jens Genzer (nr 1234/2017); (*) (nr 1235/2017); (*) (nr 1236/2017); (*) (nr 1237/2017); Oliver Lücke (nr 1238/2017); (*) (nr 1239/2017); Flavio Miccono (nr 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0002/2018); Beáta Bihari (nr 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0004/2018); Reiner Schwope (nr 0005/2018); (*) (nr 0006/2018); André Kauper (nr 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nr 0008/2018); Simon Pitsillides (nr 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nr 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nr 0011/2018); Claudio Argentini (nr 0012/2018).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 teada, et ta edastas 16. jaanuaril 2018 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajaks on füüsiline isik, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik ega ela mõnes liikmesriigis.


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 5. kuni 8. veebruarini 2018.


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.39.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Viimane päevakajastamine: 18. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika