Indeks 
Zapisnik
PDF 268kWORD 78k
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priopćenje predsjedništva
 3.Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  4.1.Nigerija
  4.2.Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-cheha, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija
  4.3.Demokratska Republika Kongo
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Glasovanje
  6.1.Nigerija (glasovanje)
  6.2.Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-cheha, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija (glasovanje)
  6.3.Demokratska Republika Kongo (glasovanje)
  6.4.Marakeški ugovor: olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (glasovanje)
  6.7.Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Predstavke
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Priopćenje predsjedništva

Predsjednica je obavijestila Parlament da su etiopske vlasti jučer oslobodile Mereru Gudinu, koji je u pritvoru od studenog 2016. nakon sudjelovanja na sastanku s Parlamentom u Bruxellesu te je pozdravila tu odluku.


3. Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2005/36/EZ u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga [2017/2073(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, nezavisna zastupnica, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach i Georgios Epitideios.

Govorili su: Karmenu Vella i Nicola Danti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 18.1.2018..


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 3 zapisnika od 17.1.2018..)


4.1. Nigerija

Prijedlozi rezolucija B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida i David Coburn.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 18.1.2018..


4.2. Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-cheha, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija

Prijedlozi rezolucija B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries i Michaela Šojdrová predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: László Tőkés, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Thomas Mann i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 18.1.2018..


4.3. Demokratska Republika Kongo

Prijedlozi rezolucija B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 i B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao i Bogdan Brunon Wenta predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Maria Arena.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 18.1.2018..

(Dnevna je sjednica prekinuta u 11:45 do početka glasovanja.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:03 h.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Nigerija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 i B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0045/2018

(koji zamjenjujeB8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 i B8-0053/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi.

Usvojen (P8_TA(2018)0013)

(Prijedlog rezolucije B8-0052/2018 se ne razmatra.)


6.2. Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-cheha, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0043/2018

(koji zamjenjujeB8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 i B8-0048/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0014)


6.3. Demokratska Republika Kongo (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 i B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0054/2018

(koji zamjenjujeB8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 i B8-0060/2018:

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis i Robert Rochefort, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas.

Usvojen (P8_TA(2018)0015)

(Prijedlog rezolucije B8-0059/2018 se ne razmatra.)


6.4. Marakeški ugovor: olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0016)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje Marakeškog ugovora.


6.5. Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0017)


6.6. Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama (glasovanje)

Izvješće o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama [2017/2039(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0018)


6.7. Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2005/36/EZ u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga [2017/2073(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0019)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil i Seán Kelly.

Izvješće: Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki i Anna Záborská.

Izvješće: Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly i Anna Záborská.

Izvješće: Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson i Anna Záborská.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:44 h.)


PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Spor između EU-a i Norveške o ribolovu na snježne rakovice na otočju Svalbard

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-000077/2017) koje je postavio Alain Cadec, u ime Odbora PECH, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Spor između EU-a i Norveške o ribolovu na snježne rakovice na otočju Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa obrazložio je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Seán Kelly, Angel Dzhambazki i Artis Pabriks, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Maria Grapini.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor ECON

- Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (2018/2002(INL))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor LIBE

- Humanitarne vize (2017/2270(INL))
(mišljenje: FEMM)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor AFET

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (2017/2283(INI))
(mišljenje: INTA)

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (2017/2282(INI))
(mišljenje: INTA)

- Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove (2017/2281(INI))
(mišljenje: INTA)

- Primjena instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. (2017/2280(INI))
(mišljenje: BUDG, DEVE (članak 54. Poslovnika))

- Odnosi EU-a i NATO-a (2017/2276(INI))

- Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova - sljedeći koraci (2017/2275(INI))
(mišljenje: FEMM)

- Stanje odnosa EU-a i Kine (2017/2274(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i SAD-a (2017/2271(INI))
(mišljenje: INTA (članak 54. Poslovnika))

- Klimatska diplomacija (2017/2272(INI))

Odbor EMPL

- Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta (2017/2277(INI))

Odbor ENVI

- Provedba Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI))
(mišljenje: AGRI)

Odbor IMCO

- Paket strategije javne nabave (2017/2278(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA)

Odbor JURI

- Praćenje primjene zakonodavstva Unije 2016. (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(mišljenje: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

Odbor REGI

- Kohezijska politika i tematski cilj „Promicanje održivog prometa i uklanjanje prepreka u ključnim mrežnim infrastrukturama” – članak 9. stavak 7. Uredbe o zajedničkim odredbama (2017/2285(INI))
(mišljenje: TRAN)

- Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije (2017/2279(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, BUDG)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor AFET

- Kiberobrana (2018/2004(INI))

Odbor CONT

- Zaštita financijskih interesa EU-a: Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (2018/2006(INI))

Odbor DEVE

- Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (2018/2003(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI(članak 54. Poslovnika))

Odbor ECON

- Održive financije (2018/2007(INI))

Odbor IMCO

- Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (2018/2008(INI))
(mišljenje: AGRI, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA

- Svladavanje globalizacije: trgovinski aspekti (2018/2005(INI))
(mišljenje: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Provedba Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua (2018/2010(INI))
(mišljenje: AFET)

Odbor JURI

- Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (2018/2009(INI))
(mišljenje: PETI, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

- Klimatska diplomacija (2017/2272(INI))
odbori: AFET, ENVI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

- Uvoz kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
odbori: INTA, IMCO
(mišljenje: LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11. siječnja 2018.)

Odbor JURI

- Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (2018/2009(INI))
(mišljenje: PETI, LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odbor IMCO

- Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (2018/2008(INI))
(mišljenje: AGRI, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor DEVE

- Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (2018/2003(INI))
(mišljenje: INTA, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor ITRE
- Uredba o ENISA-i, „Agenciji EU-a za kibersigurnost”, stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o certifikaciji kibersigurnosti u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Zakon o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(mišljenje: BUDG, LIBE, IMCO) (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA Odbor IMCO
- Uvoz kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(mišljenje: LIBE, CULT (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6. prosinca 2017.)

Odbor ENVI

- Provedba Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI))
(mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika))

Odbor AFET

- Primjena instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. (2017/2280(INI))
(mišljenje: BUDG, DEVE (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i Kine (2017/2274(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA (članak 54. Poslovnika))

- Stanje odnosa EU-a i SAD-a (2017/2271(INI))
(mišljenje: INTA (članak 54. Poslovnika))

- Uspostava okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(mišljenje: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (članak 54. Poslovnika))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE
mišljenje: DEVE, JURI, INTA, JURI (članak 39. Poslovnika)

Izmjene Poslovnika (članak 227. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Izmjena članka 174. stavka 8. Poslovnika Europskog parlamenta o redoslijedu glasovanja o amandmanima (2017/2264(REG))


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM, JURI, TRAN

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske - EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske - EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se o tom prijedlogu savjetuje s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se o tom prijedlogu savjetuje s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Prijedlog rezolucije o prijetnji koju za načela i sustav potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike predstavlja odluka SAD-a u vezi sa španjolskim maslinama (B8-0661/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o sastavu i financiranju takozvanih europskih agencija (B8-0662/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Prijedlog rezolucije o osposobljavanju radnika u ugostiteljstvu za prepoznavanje znakova koji upućuju na trgovinu ljudima i seksualno ropstvo (B8-0663/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

FEMM

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o višerazinskom upravljanju (B8-0664/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

JURI

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o poticanju nataliteta u Europi (B8-0665/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji protupožarne sigurnosti (B8-0675/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


14. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

16. siječnja 2018

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1151/2017); (*) (br. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (br. 1153/2017); Jürgen Keller (br. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (br. 1155/2017); (*) (br. 1156/2017); (*) (br. 1157/2017); (*) (br. 1158/2017); Jens Genzer (br. 1159/2017); Flavio Miccono (br. 1160/2017); (*) (br. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (br. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (br. 1163/2017); Luca Nascimbene (br. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (br. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (br. 1166/2017); Noël Lucia (br. 1167/2017); Nicola De Gaspari (br. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (br. 1169/2017); (*) (br. 1170/2017); (*) (br. 1171/2017); (*) (br. 1172/2017); Noël Lucia (br. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (br. 1174/2017); Jens Genzer (br. 1175/2017); (*) (br. 1176/2017); Gabriele Schweiger (br. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (br. 1178/2017); Michael Bowden (br. 1179/2017); Malene Jørgensen (br. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (br. 1181/2017); Tibor Siroki (br. 1182/2017); (*) (br. 1183/2017); (*) (br. 1184/2017); Lapo Rossi (br. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (br. 1186/2017); (*) (br. 1187/2017); (*) (br. 1188/2017); Fabiano Filippin (br. 1189/2017); (*) (br. 1190/2017); Ermal Ndini (br. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (br. 1192/2017); (*) (br. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (br. 1194/2017); (*) (br. 1195/2017); (*) (br. 1196/2017); (*) (br. 1197/2017); Luca Nascimbene (br. 1198/2017); Luca Nascimbene (br. 1199/2017); David Llewellyn (br. 1200/2017); (*) (br. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (br. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (br. 1203/2017); (*) (br. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (br. 1205/2017); Heiner Schwarz (br. 1206/2017); Jens Genzer (br. 1207/2017); (*) (br. 1208/2017); (*) (br. 1209/2017); Roland Rück (br. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (br. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (br. 1212/2017); (*) (br. 1213/2017); (*) (br. 1214/2017); (*) (br. 1215/2017); (*) (br. 1216/2017); (*) (br. 1217/2017); (*) (br. 1218/2017); Juan José Asensio González (br. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (br. 1220/2017); Jordi Massey Figols (br. 1221/2017); (*) (br. 1222/2017); Tatiana De Rossi (br. 1223/2017); (*) (br. 1224/2017); (*) (br. 1225/2017); (*) (br. 1226/2017); Antonio Fanelli (br. 1227/2017); (*) (br. 1228/2017); Mauro Laccetti (br. 1229/2017); Johan Bruyninx (br. 1230/2017); (*) (br. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (br. 1232/2017); Filomena Pinca (br. 1233/2017); Jens Genzer (br. 1234/2017); (*) (br. 1235/2017); (*) (br. 1236/2017); (*) (br. 1237/2017); Oliver Lücke (br. 1238/2017); (*) (br. 1239/2017); Flavio Miccono (br. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (br. 0002/2018); Beáta Bihari (br. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (br. 0004/2018); Reiner Schwope (br. 0005/2018); (*) (br. 0006/2018); André Kauper (br. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (br. 0008/2018); Simon Pitsillides (br. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (br. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (br. 0011/2018); Claudio Argentini (br. 0012/2018).

Predsjednik je objavio da je dana 16. siječnja 2018. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 15. Poslovnika, uputio predstavke kojima je Europskom parlamentu podnijela fizička osoba koja nije građanin Europske unije niti boravi u državi članici.


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 5. do 8. veljače 2018.


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:39 h.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 18. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti