Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Nigerija
  
4.2.Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir Tibeto vienuolio Choekyi bylos
  
4.3.Kongo Demokratinė Respublika
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Nigerija (balsavimas)
  
6.2.Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir Tibeto vienuolio Choekyi bylos (balsavimas)
  
6.3.Kongo Demokratinė Respublika (balsavimas)
  
6.4.Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (balsavimas)
  
6.7.Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Gauti dokumentai
 14.Peticijos
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Posėdžio pabaiga
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Pirmininko pranešimas

Pirmininkė informavo Parlamentą, kad Etiopijos valdžios institucijos vakar išlaisvino Mererą Gudiną, kuris buvo kalinamas nuo 2016 m. lapkričio mėn. už tai, kad Briuselyje dalyvavo Parlamento podėdyje, ir sveikino šį sprendimą.


3. Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (diskusijos)

Pranešimas dėl direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo profesinių paslaugų reglamentavimo ir reformų poreikio aspektu [2017/2073(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, nepriklausoma narė Diane James (nesutiko, kad Adam Szejnfeld pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Nicola Danti.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.7 punktas


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 01 17 protokolo 3 punktas)


4.1. Nigerija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ir B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ir David Coburn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ir Krzysztof Hetman.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.1 punktas


4.2. Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir Tibeto vienuolio Choekyi bylos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ir B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ir Michaela Šojdrová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: László Tőkés PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Thomas Mann ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.2 punktas


4.3. Kongo Demokratinė Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ir B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ir Bogdan Brunon Wenta pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ir Maria Grapini.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 18 protokolo 6.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.03 val.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Nigerija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ir B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0045/2018

(keičia B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 ir B8-0053/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Stanislav Polčák, PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Cécile Kashetu Kyenge, S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ir Robert Rochefort, ALDE frakcijos vardu,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Michel Reimon, Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Isabella Adinolfi

Priimta (P8_TA(2018)0013)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0052/2018 anuliuotas.)


6.2. Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir Tibeto vienuolio Choekyi bylos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ir B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0043/2018

(keičia B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ir B8-0048/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Stanislav Polčák, PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Jo Leinen, S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort ir Frédérique Ries, ALDE frakcijos vardu,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Michel Reimon, Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0014)


6.3. Kongo Demokratinė Respublika (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ir B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0054/2018

(keičia B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 ir B8-0060/2018:

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis ir Stanislav Polčák, PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Maria Arena, S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ir Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ir Robert Rochefort, ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Michel Reimon, Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Rolandas Paksas.

Priimta (P8_TA(2018)0015)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0059/2018 anuliuotas.)


6.4. Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo projekto Europos Sąjungos vardu [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0016)

Parlamentas pritarė Marakešo sutarties sudarymui.


6.5. Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0017)


6.6. Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse (balsavimas)

Ataskaita apie Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą valstybėse narėse [2017/2039(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0018)


6.7. Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines paslaugas (balsavimas)

Pranešimas dėl direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo profesinių paslaugų reglamentavimo ir reformų poreikio aspektu [2017/2073(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0019)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly.

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki ir Anna Záborská.

Pranešimas: Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly ir Anna Záborská.

Pranešimas: Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson ir Anna Záborská.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.44 val.)


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)


ES ir Norvegijos ginčas dėl snieginių krabų žvejybos Svalbarde

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000077/2017), kurį pateikė Alain Cadec, PECH komiteto vardu, Komisijai: Platesnės apimties klausimas - ES ir Norvegijos ginčas dėl snieginių krabų žvejybos Svalbardo salyne (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa pristatė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ir Artis Pabriks (nesutiko, kad Andrejs Mamikins pateiktų mėlynosios kortelės klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. sausio 11 d.)
ECON komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Tax treatment of pension products, including the pan-European Personal Pension Product (2018/2002(INL))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)
LIBE komitetas

- Humanitarinės vizos (2017/2270(INL))
(Nuomonė: FEMM)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)

AFET komitetas

- ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimas (2017/2283(INI))
(Nuomonė: INTA)

- ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (2017/2282(INI))
(Nuomonė: INTA)

- ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (2017/2281(INI))
(Nuomonė: INTA)

- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
(Nuomonė: BUDG, DEVE) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir NATO santykiai (2017/2276(INI))

- ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (2017/2275(INI))
(Nuomonė: FEMM)

- ES ir Kinijos santyklių padėtis (2017/2274(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir JAV santykių padėtis (2017/2271(INI))
(Nuomonė: INTA) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Klimato diplomatija (2017/2272(INI))

EMPL komitetas

- Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (2017/2277(INI))

ENVI komitetas

- Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimas (2017/2284(INI))
(Nuomonė: AGRI)

IMCO komitetas

- Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (2017/2278(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA)

JURI komitetas

- ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2016 m.) (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(Nuomonė: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI komitetas

- Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“. Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 9 straipsnio 7 dalis (2017/2285(INI))
(Nuomonė: TRAN)

- Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Europos Sąjungoje: 7-oji Europos Komisijos ataskaita (2017/2279(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, BUDG)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 1 11)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Cyber defence (2018/2004(INI))

CONT komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Protection of the EU’s financial interests - Recovery of money and assets from third-countries in fraud cases (2018/2006(INI))

DEVE komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (2018/2003(INI))
(Nuomonė: INTA, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ECON komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Sustainable finance (2018/2007(INI))

IMCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Dual quality of products in the Single Market (2018/2008(INI))
(Nuomonė: AGRI, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Harnessing globalisation: trade aspects (2018/2005(INI))
(Nuomonė: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Implementation of the Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru (2018/2010(INI))
(Nuomonė: AFET)

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The 2017 EU Justice Scoreboard (2018/2009(INI))
(Nuomonė: PETI, LIBE) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Klimato diplomatija (2017/2272(INI))
komitetai: AFET, ENVI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.))

- Kultūros vertybių importas (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komitetai: INTA, IMCO
(Nuomonė: LIBE, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. sausio 11 d.)

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 1 11)

JURI komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The 2017 EU Justice Scoreboard (2018/2009(INI))
(Nuomonė: PETI, LIBE
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Dual quality of products in the Single Market (2018/2008(INI))
(Nuomonė: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

DEVE komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (2018/2003(INI))
(Nuomonė: INTA, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas
- Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) (Nuomonė: BUDG, LIBE, IMCO
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas _ IMCO komitetas
- Kultūros vertybių importas (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(Nuomonė: LIBE, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)

- Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimas (2017/2284(INI))
(Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))


AFET komitetas
- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
(Nuomonė: BUDG, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir Kinijos santyklių padėtis (2017/2274(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir JAV santykių padėtis (2017/2271(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas
- Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą atrankinės patikros programos nustatymas (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
(Nuomonė: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE
Nuomonė: DEVE, JURI, INTA, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnio 8 dalies dėl balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarkos dalinis keitimas (2017/2264(REG))


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

FEMM, JURI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Belgijos kandidatas (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2019–2020m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Švedijos paraišką „EGF/2017/007SE/Ericsson“ (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006ES/Galicia apparel“ (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013/ES, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grėsmės pagalbos sistemai ir BŽŪP principams, kurią kelia JAV administracijos veiksmai kalbant apie konfliktą dėl Ispanijos alyvuogių (B8-0661/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamųjų Europos agentūrų sudėties ir finansavimo (B8-0662/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus darbuotojų mokymo apie prekybos žmonėmis ir seksualinės vergovės požymius (B8-0663/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

FEMM

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiapakopio valdymo (B8-0664/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

JURI

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje (B8-0665/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos priešgaisrinės saugos strategijos (B8-0675/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


14. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. sausio 16 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 1151/2017); (*) (Nr. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (Nr. 1153/2017); Jürgen Keller (Nr. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nr. 1155/2017); (*) (Nr. 1156/2017); (*) (Nr. 1157/2017); (*) (Nr. 1158/2017); Jens Genzer (Nr. 1159/2017); Flavio Miccono (Nr. 1160/2017); (*) (Nr. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (Nr. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (Nr. 1163/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (Nr. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (Nr. 1166/2017); Noël Lucia (Nr. 1167/2017); Nicola De Gaspari (Nr. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (Nr. 1169/2017); (*) (Nr. 1170/2017); (*) (Nr. 1171/2017); (*) (Nr. 1172/2017); Noël Lucia (Nr. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 1174/2017); Jens Genzer (Nr. 1175/2017); (*) (Nr. 1176/2017); Gabriele Schweiger (Nr. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (Nr. 1178/2017); Michael Bowden (Nr. 1179/2017); Malene Jørgensen (Nr. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (Nr. 1181/2017); Tibor Siroki (Nr. 1182/2017); (*) (Nr. 1183/2017); (*) (Nr. 1184/2017); Lapo Rossi (Nr. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (Nr. 1186/2017); (*) (Nr. 1187/2017); (*) (Nr. 1188/2017); Fabiano Filippin (Nr. 1189/2017); (*) (Nr. 1190/2017); Ermal Ndini (Nr. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (Nr. 1192/2017); (*) (Nr. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (Nr. 1194/2017); (*) (Nr. 1195/2017); (*) (Nr. 1196/2017); (*) (Nr. 1197/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1198/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1199/2017); David Llewellyn (Nr. 1200/2017); (*) (Nr. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (Nr. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 1203/2017); (*) (Nr. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (Nr. 1205/2017); Heiner Schwarz (Nr. 1206/2017); Jens Genzer (Nr. 1207/2017); (*) (Nr. 1208/2017); (*) (Nr. 1209/2017); Roland Rück (Nr. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (Nr. 1212/2017); (*) (Nr. 1213/2017); (*) (Nr. 1214/2017); (*) (Nr. 1215/2017); (*) (Nr. 1216/2017); (*) (Nr. 1217/2017); (*) (Nr. 1218/2017); Juan José Asensio González (Nr. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1220/2017); Jordi Massey Figols (Nr. 1221/2017); (*) (Nr. 1222/2017); Tatiana De Rossi (Nr. 1223/2017); (*) (Nr. 1224/2017); (*) (Nr. 1225/2017); (*) (Nr. 1226/2017); Antonio Fanelli (Nr. 1227/2017); (*) (Nr. 1228/2017); Mauro Laccetti (Nr. 1229/2017); Johan Bruyninx (Nr. 1230/2017); (*) (Nr. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (Nr. 1232/2017); Filomena Pinca (Nr. 1233/2017); Jens Genzer (Nr. 1234/2017); (*) (Nr. 1235/2017); (*) (Nr. 1236/2017); (*) (Nr. 1237/2017); Oliver Lücke (Nr. 1238/2017); (*) (Nr. 1239/2017); Flavio Miccono (Nr. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0002/2018); Beáta Bihari (Nr. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0004/2018); Reiner Schwope (Nr. 0005/2018); (*) (Nr. 0006/2018); André Kauper (Nr. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (Nr. 0008/2018); Simon Pitsillides (Nr. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (Nr. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (Nr. 0011/2018); Claudio Argentini (Nr. 0012/2018).

Pirmininkas pranešė, kad jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2018 m. sausio 16 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena nė vienoje iš valstybių narių.


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. vasario 5–8 d..


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.39 val.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika