Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 79k
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sēdes vadītāja paziņojums
 3.Profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošana un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamība (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Nigērija
  
4.2.Cilvēktiesību aktīvistu Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh un Tashi Wangchuk un Tibetas mūka Choekyi lietas
  
4.3.Kongo Demokrātiskā Republika
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Nigērija (balsošana)
  
6.2.Cilvēktiesību aktīvistu Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh un Tashi Wangchuk un Tibetas mūka Choekyi lietas (balsošana)
  
6.3.Kongo Demokrātiskā Republika (balsošana)
  
6.4.Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.5.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.6.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs (balsošana)
  
6.7.Profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošana un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamība (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Plašas interpelācijas (debates)
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lūgumraksti
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītāja informēja Parlamentu, ka Etiopijas iestādes iepriekšējā dienā bija atbrīvojušas Merera Gudina, kas tika turēts ieslodzījumā kopš 2016. gada novembra tāpēc, ka bija piedalījies Briselē notikušā sanāksmē ar Parlamenta pārstāvjiem, un apsveica šo lēmumu.


3. Profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošana un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamība (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2005/36/EK īstenošanu attiecībā uz profesionālo pakalpojumu regulējumu un to reformas nepieciešamību [2017/2073(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0401/2017).

Nicola Danti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach un Georgios Epitideios.

Uzstājās Karmenu Vella un Nicola Danti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.1.2018. protokola 6.7. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.1.2018. protokola 3. punkts.)


4.1. Nigērija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 un B8-0053/2018 (2017/2513(RSP)).

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida un David Coburn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias un Krzysztof Hetman.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.1.2018. protokola 6.1. punkts.


4.2. Cilvēktiesību aktīvistu Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh un Tashi Wangchuk un Tibetas mūka Choekyi lietas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 un B8-0048/2018 (2017/2514(RSP)).

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries un Michaela Šojdrová iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās László Tőkés PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Thomas Mann un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot un Stanislav Polčák.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.1.2018. protokola 6.2. punkts.


4.3. Kongo Demokrātiskā Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 un B8-0060/2018 (2017/2515(RSP)).

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao un Bogdan Brunon Wenta iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák un Maria Grapini.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.1.2018. protokola 6.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45, gaidot balsošanas laiku.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.03.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Nigērija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 un B8-0053/2018 (2018/2513(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0045/2018

(aizstāj B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 un B8-0053/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Isabella Adinolfi.

Pieņemts (P8_TA(2018)0013).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0052/2018 vairs nav spēkā.)


6.2. Cilvēktiesību aktīvistu Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh un Tashi Wangchuk un Tibetas mūka Choekyi lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 un B8-0048/2018 (2018/2514(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0043/2018

(aizstāj B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 un B8-0048/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0014).


6.3. Kongo Demokrātiskā Republika (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 un B8-0060/2018 (2018/2515(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0054/2018

(aizstāj B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 un B8-0060/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas.

Pieņemts (P8_TA(2018)0015).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0059/2018 vairs nav spēkā.)


6.4. Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Max Andersson (A8-0400/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0016).

Parlaments sniedza piekrišanu Marrākešas līguma noslēgšanai.


6.5. Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0017).


6.6. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs (balsošana)

Ziņojums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu dalībvalstīs [2017/2039(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Romana Tomc (A8-0406/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0018).


6.7. Profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošana un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamība (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2005/36/EK īstenošanu attiecībā uz profesionālo pakalpojumu regulējumu un to reformas nepieciešamību [2017/2073(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0401/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0019).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki un Anna Záborská

Romana Tomc ziņojums - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly un Anna Záborská

Nicola Danti ziņojums - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson un Anna Záborská


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.44.)


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Plašas interpelācijas (debates)

ES un Norvēģijas strīds par karalisko krabju zveju Svalbārā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000077/2017), un kuru iesniedza Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: Plaša interpelācija - ES un Norvēģijas strīds par karalisko krabju zveju Svalbārā (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017).

Jarosław Wałęsa izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Seán Kelly, Angel Dzhambazki un Artis Pabriks, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)
ECON komiteja

- Nodokļu uzlikšana pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam (2018/2002(INL))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)
LIBE komiteja

- Humanitārās vīzas (2017/2270(INL))
(atzinums: FEMM)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)
AFET komiteja

- ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2283(INI))
(atzinums: INTA)

- ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2282(INI))
(atzinums: INTA)

- ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošana (2017/2281(INI))
(atzinums: INTA)

- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
(atzinums: BUDG, DEVE (Reglamenta 54. pants))

- ES un NATO attiecības (2017/2276(INI))

- Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām — turpmākie pasākumi (2017/2275(INI))
(atzinums: FEMM)

ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (2017/2274(INI))
(atzinums: ENVI, INTA (Reglamenta 54. pants))

ES un ASV attiecību stāvoklis (2017/2271(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants))

- Klimata diplomātija (2017/2272(INI))

EMPL komiteja

- Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (2017/2277(INI))

ENVI komiteja

- Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošana (2017/2284(INI))
(atzinums: AGRI)

IMCO komiteja

- Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (2017/2278(INI))
(atzinums: ENVI, INTA)

JURI komiteja

- ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI komiteja

- Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā" — Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 7. punkts (2017/2285(INI))
(atzinums: TRAN)

- Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums (2017/2279(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, BUDG)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Kiberaizsardzība (2018/2004(INI))

CONT komiteja

- ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (2018/2006(INI))

DEVE komiteja

- Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI))
(atzinums: INTA, ENVI (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Finanšu ilgtspēja (2018/2007(INI))

IMCO komiteja

- Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū (2018/2008(INI))
(atzinums: AGRI, ENVI (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja

- Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (2018/2005(INI))
(atzinums: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošana (2018/2010(INI))
(atzinums: AFET)

JURI komiteja

- ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (2018/2009(INI))
(atzinums: PETI, LIBE (Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

- Klimata diplomātija (2017/2272(INI))
komitejas: AFET, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)

- Kultūras priekšmetu imports (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komitejas: INTA, IMCO
(atzinums: LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. janvāra lēmumu)

JURI komiteja
- ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (2018/2009(INI))
(atzinums: PETI, LIBE (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja
- Produktu duālā kvalitāte vienotajā tirgū (2018/2008(INI))
(atzinums: AGRI, ENVI (Reglamenta 54. pants))

DEVE komiteja
- Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI))
(atzinums: INTA, ENVI (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja
Regula par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(atzinums: BUDG, LIBE, IMCO (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja - IMCO komiteja
Kultūras priekšmetu imports (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(atzinums: LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 6. decembra lēmumu)

ENVI komiteja
- Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošana (2017/2284(INI))
(atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants))

AFET komiteja
- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
(atzinums: BUDG, DEVE (Reglamenta 54. pants))

- ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (2017/2274(INI))
(atzinums: ENVI, INTA (Reglamenta 54. pants))

- ES un ASV attiecību stāvoklis (2017/2271(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja
- Satvara izveide ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(atzinums: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (Reglamenta 54. pants))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja
- Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE
atzinums: DEVE, JURI, INTA, JURI (Reglamenta 39. pants)

Grozījumi Reglamentā (Reglamenta 227. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 174. panta 8. punktā attiecībā uz balsošanas kārtību par grozījumiem (2017/2264(REG))


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, JURI, TRAN

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Beļģijas kandidāts (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Zviedrijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ASV radīto apdraudējumu palīdzības sistēmai un kopīgās lauksaimniecības politikas (KLP) pamatprincipiem konfliktā par Spānijas olīvām (B8-0661/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tā dēvēto Eiropas aģentūru sastāvu un finansējumu (B8-0662/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolcijai par viesmīlības nozarē strādājošo personu apmācīšanu atpazīt cilvēku tirdzniecības un seksuālās verdzības pazīmes (B8-0663/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudzlīmeņu pārvaldību (B8-0664/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

JURI

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā (B8-0665/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju ugunsdrošības jomā (B8-0675/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


14. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 16. janvāris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1151/2017); (*) (Nr. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (Nr. 1153/2017); Jürgen Keller (Nr. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nr. 1155/2017); (*) (Nr. 1156/2017); (*) (Nr. 1157/2017); (*) (Nr. 1158/2017); Jens Genzer (Nr. 1159/2017); Flavio Miccono (Nr. 1160/2017); (*) (Nr. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (Nr. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (Nr. 1163/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (Nr. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (Nr. 1166/2017); Noël Lucia (Nr. 1167/2017); Nicola De Gaspari (Nr. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (Nr. 1169/2017); (*) (Nr. 1170/2017); (*) (Nr. 1171/2017); (*) (Nr. 1172/2017); Noël Lucia (Nr. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 1174/2017); Jens Genzer (Nr. 1175/2017); (*) (Nr. 1176/2017); Gabriele Schweiger (Nr. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (Nr. 1178/2017); Michael Bowden (Nr. 1179/2017); Malene Jørgensen (Nr. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (Nr. 1181/2017); Tibor Siroki (Nr. 1182/2017); (*) (Nr. 1183/2017); (*) (Nr. 1184/2017); Lapo Rossi (Nr. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (Nr. 1186/2017); (*) (Nr. 1187/2017); (*) (Nr. 1188/2017); Fabiano Filippin (Nr. 1189/2017); (*) (Nr. 1190/2017); Ermal Ndini (Nr. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (Nr. 1192/2017); (*) (Nr. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (Nr. 1194/2017); (*) (Nr. 1195/2017); (*) (Nr. 1196/2017); (*) (Nr. 1197/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1198/2017); Luca Nascimbene (Nr. 1199/2017); David Llewellyn (Nr. 1200/2017); (*) (Nr. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (Nr. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 1203/2017); (*) (Nr. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (Nr. 1205/2017); Heiner Schwarz (Nr. 1206/2017); Jens Genzer (Nr. 1207/2017); (*) (Nr. 1208/2017); (*) (Nr. 1209/2017); Roland Rück (Nr. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (Nr. 1212/2017); (*) (Nr. 1213/2017); (*) (Nr. 1214/2017); (*) (Nr. 1215/2017); (*) (Nr. 1216/2017); (*) (Nr. 1217/2017); (*) (Nr. 1218/2017); Juan José Asensio González (Nr. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1220/2017); Jordi Massey Figols (Nr. 1221/2017); (*) (Nr. 1222/2017); Tatiana De Rossi (Nr. 1223/2017); (*) (Nr. 1224/2017); (*) (Nr. 1225/2017); (*) (Nr. 1226/2017); Antonio Fanelli (Nr. 1227/2017); (*) (Nr. 1228/2017); Mauro Laccetti (Nr. 1229/2017); Johan Bruyninx (Nr. 1230/2017); (*) (Nr. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (Nr. 1232/2017); Filomena Pinca (Nr. 1233/2017); Jens Genzer (Nr. 1234/2017); (*) (Nr. 1235/2017); (*) (Nr. 1236/2017); (*) (Nr. 1237/2017); Oliver Lücke (Nr. 1238/2017); (*) (Nr. 1239/2017); Flavio Miccono (Nr. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0002/2018); Beáta Bihari (Nr. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0004/2018); Reiner Schwope (Nr. 0005/2018); (*) (Nr. 0006/2018); André Kauper (Nr. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (Nr. 0008/2018); Simon Pitsillides (Nr. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (Nr. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (Nr. 0011/2018); Claudio Argentini (Nr. 0012/2018).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2018. gada 16. janvārī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas personas, kurām nav Eiropas Savienības pilsonības un kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav kādā no dalībvalstīm.


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 5. februāra līdz 8. februārim.


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.39.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika