Index 
Notulen
PDF 258kWORD 78k
Donderdag 18 januari 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Nigeria
  4.2.De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi
  4.3.Democratische Republiek Congo
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Nigeria (stemming)
  6.2.De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi (stemming)
  6.3.Democratische Republiek Congo (stemming)
  6.4.Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (stemming)
  6.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat de Ethiopische autoriteiten gisteren Merera Gudina hebben vrijgelaten, die sinds november 2016 werd vastgehouden nadat hij in Brussel een vergadering met het Parlement had bijgewoond, en is verheugd over deze beslissing.


3. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten [2017/2073(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Adam Szejnfeld te accepteren, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Nicola Danti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 18.1.2018.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 17.1.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Nigeria

Ontwerpresoluties B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 en B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida en David Coburn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Krzysztof Hetman.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 18.1.2018.


4.2. De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi

Ontwerpresoluties B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 en B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Thomas Mann en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 18.1.2018.


4.3. Democratische Republiek Congo

Ontwerpresoluties B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 en B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao en Bogdan Brunon Wenta lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 18.1.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.03 uur hervat.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Nigeria (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 en B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0045/2018

(ter vervanging van B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 en B8-0053/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Isabella Adinolfi

Aangenomen (P8_TA(2018)0013)

(Ontwerpresolutie B8-0052/2018 komt te vervallen.)


6.2. De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 en B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0043/2018

(ter vervanging van B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 en B8-0048/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0014)


6.3. Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 en B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0054/2018

(ter vervanging van B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 en B8-0060/2018:

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Rolandas Paksas.

Aangenomen (P8_TA(2018)0015)

(Ontwerpresolutie B8-0059/2018 komt te vervallen.)


6.4. Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0016)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag van Marrakesh.


6.5. Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0017)


6.6. De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (stemming)

Verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten [2017/2039(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0018)


6.7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten [2017/2073(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0019)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil en Seán Kelly.

Verslag Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki en Anna Záborská.

Verslag Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly en Anna Záborská.

Verslag Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson en Anna Záborská.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.44 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Uitgebreide interpellaties (debat)

Geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de Spitsbergen-archipel

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000077/2017) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de Spitsbergen-archipel (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Seán Kelly, Angel Dzhambazki en Artis Pabriks, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins te accepteren.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 januari 2018)
Commissie ECON

- Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (2018/2002(INL))

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2017)
Commissie LIBE

- Humanitaire visa (2017/2270(INL))
(advies: FEMM)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2017)
Commissie AFET

- De uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (2017/2283(INI))
(advies: INTA)

- De uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (2017/2282(INI))
(advies: INTA)

- De uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (2017/2281(INI))
(advies: INTA)

- Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (2017/2280(INI))
(advies: BUDG, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

- Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (2017/2276(INI))

- Naar een externe EU-strategie tegen kindhuwelijken en gedwongen huwelijken (2017/2275(INI))
(advies: FEMM)

- Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (2017/2274(INI))
(advies: ENVI, INTA (artikel 54 van het Reglement))

- Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (2017/2271(INI))
(advies: INTA (artikel 54 van het Reglement))

- Klimaatdiplomatie (2017/2272(INI))

Commissie EMPL

- Trajecten om werknemers die herstellen van letsels en ziekten te herintegreren in kwaliteitsvolle banen (2017/2277(INI))

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden (2017/2284(INI))
(advies: AGRI)

Commissie IMCO

- Pakket strategie inzake overheidsopdrachten (2017/2278(INI))
(advies: ENVI, INTA)

Commissie JURI

- Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(advies: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

Commissie REGI

- Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (artikel 9, punt 7, van de verordening gemeenschappelijke bepalingen) (2017/2285(INI))
(advies: TRAN)

- Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie (2017/2279(INI))
(advies: CULT, EMPL, BUDG)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 januari 2018)

Commissie AFET

- Cyberdefensie (2018/2004(INI))

Commissie CONT

- Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (2018/2006(INI))

Commissie DEVE

- Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (2018/2003(INI))
(advies: INTA, ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ECON

- Houdbaarheid van de financiën (2018/2007(INI))

Commissie IMCO

- Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (2018/2008(INI))
(advies: AGRI, ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie INTA

- Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (2018/2005(INI))
(advies: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (2018/2010(INI))
(advies: AFET)

Commissie JURI

- Het EU-scorebord voor justitie 2017 (2018/2009(INI))
(advies: PETI, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

- Klimaatdiplomatie (2017/2272(INI))
commissies: AFET, ENVI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2017)

- Invoer van cultuurgoederen (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
commissies: INTA, IMCO
(advies: LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 januari 2018)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 januari 2018)

Commissie JURI

- Het EU-scorebord voor justitie 2017 (2018/2009(INI))
(advies: PETI, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO

- Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (2018/2008(INI))
(advies: AGRI, ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie DEVE

- Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (2018/2003(INI))
(advies: INTA, ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE

- Verordening inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
(advies: BUDG, LIBE, IMCO (artikel 54 van het Reglement))

Commissie INTA, Commissie IMCO

- Invoer van cultuurgoederen (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(advies: LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement))

Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 december 2017

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden (2017/2284(INI))
(advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie AFET

- Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (2017/2280(INI))
(advies: BUDG, DEVE (artikel 54 van het Reglement))

- Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (2017/2274(INI)) (advies: ENVI, INTA (artikel 54 van het Reglement))

- Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (2017/2271(INI))
(advies: INTA (artikel 54 van het Reglement))

Commissie INTA

- Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(advies: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (artikel 54 van het Reglement))

Wijziging aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE
(advies: DEVE, JURI, INTA, JURI (artikel 39 van het Reglement))

Wijzigingen van het Reglement (artikel 227 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijziging van artikel 174, lid 8, van het Reglement van het Parlement over de volgorde van stemming over amendementen (2017/2264(REG))


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

FEMM, JURI, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden - EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje - EGF/2017/006 ES/Galicia kleding) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Ontwerpresolutie over de aanval op de steunregeling en het wezen van het GLB door de regering van de VS in de context van het geschil over Spaanse olijven (B8-0661/2017)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AGRI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de structuur en financiering van zogenaamd Europese agentschappen (B8-0662/2017)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Ontwerpresolutie over het trainen van werknemers in de horeca in het herkennen van de signalen van mensenhandel en seksslavernij (B8-0663/2017)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

FEMM

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over multilevel governance (B8-0664/2017)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

JURI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa (B8-0665/2017)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over een Europese brandveiligheidsstrategie (B8-0675/2017)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI


14. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 16 januari 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 1151/2017); (*) (nr. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nr. 1153/2017); Jürgen Keller (nr. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr. 1155/2017); (*) (nr. 1156/2017); (*) (nr. 1157/2017); (*) (nr. 1158/2017); Jens Genzer (nr. 1159/2017); Flavio Miccono (nr. 1160/2017); (*) (nr. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nr. 1163/2017); Luca Nascimbene (nr. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nr. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nr. 1166/2017); Noël Lucia (nr. 1167/2017); Nicola De Gaspari (nr. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nr. 1169/2017); (*) (nr. 1170/2017); (*) (nr. 1171/2017); (*) (nr. 1172/2017); Noël Lucia (nr. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1174/2017); Jens Genzer (nr. 1175/2017); (*) (nr. 1176/2017); Gabriele Schweiger (nr. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nr. 1178/2017); Michael Bowden (nr. 1179/2017); Malene Jørgensen (nr. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nr. 1181/2017); Tibor Siroki (nr. 1182/2017); (*) (nr. 1183/2017); (*) (nr. 1184/2017); Lapo Rossi (nr. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1186/2017); (*) (nr. 1187/2017); (*) (nr. 1188/2017); Fabiano Filippin (nr. 1189/2017); (*) (nr. 1190/2017); Ermal Ndini (nr. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nr. 1192/2017); (*) (nr. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nr. 1194/2017); (*) (nr. 1195/2017); (*) (nr. 1196/2017); (*) (nr. 1197/2017); Luca Nascimbene (nr. 1198/2017); Luca Nascimbene (nr. 1199/2017); David Llewellyn (nr. 1200/2017); (*) (nr. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1203/2017); (*) (nr. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nr. 1205/2017); Heiner Schwarz (nr. 1206/2017); Jens Genzer (nr. 1207/2017); (*) (nr. 1208/2017); (*) (nr. 1209/2017); Roland Rück (nr. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nr. 1212/2017); (*) (nr. 1213/2017); (*) (nr. 1214/2017); (*) (nr. 1215/2017); (*) (nr. 1216/2017); (*) (nr. 1217/2017); (*) (nr. 1218/2017); Juan José Asensio González (nr. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1220/2017); Jordi Massey Figols (nr. 1221/2017); (*) (nr. 1222/2017); Tatiana De Rossi (nr. 1223/2017); (*) (nr. 1224/2017); (*) (nr. 1225/2017); (*) (nr. 1226/2017); Antonio Fanelli (nr. 1227/2017); (*) (nr. 1228/2017); Mauro Laccetti (nr. 1229/2017); Johan Bruyninx (nr. 1230/2017); (*) (nr. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nr. 1232/2017); Filomena Pinca (nr. 1233/2017); Jens Genzer (nr. 1234/2017); (*) (nr. 1235/2017); (*) (nr. 1236/2017); (*) (nr. 1237/2017); Oliver Lücke (nr. 1238/2017); (*) (nr. 1239/2017); Flavio Miccono (nr. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0002/2018); Beáta Bihari (nr. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0004/2018); Reiner Schwope (nr. 0005/2018); (*) (nr. 0006/2018); André Kauper (nr. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nr. 0008/2018); Simon Pitsillides (nr. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nr. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nr. 0011/2018); Claudio Argentini (nr. 0012/2018).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 16 januari 2018 verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger van de Europese Unie zijn en niet hun verblijfplaats in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 05 t/m 8 februari 2018.


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.39 uur gesloten.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid