Index 
Proces-verbal
PDF 261kWORD 79k
Joi, 18 ianuarie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Nigeria
  
4.2.Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi
  
4.3.Republica Democratică Congo
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  
6.1.Nigeria (vot)
  
6.2.Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (vot)
  
6.3.Republica Democratică Congo (vot)
  
6.4.Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (vot)
  
6.7.Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Interpelări majore (dezbatere)
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiții
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Comunicarea Președintelui

Președinta a informat Parlamentul că autoritățile etiopiene l-au eliberat ieri pe dl Merera Gudina, deținut din noiembrie 2016 în urma participării sale la o reuniune cu Parlamentul la Bruxelles, și a salutat această decizie.


3. Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește reglementarea și necesitatea unei reforme în sectorul serviciilor profesionale [2017/2073(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, neafiliată, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Karmenu Vella și Nicola Danti.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 18.1.2018.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 17.1.2018.)


4.1. Nigeria

Propunerile de rezoluție B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 și B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida și David Coburn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias și Krzysztof Hetman.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák și Michaela Šojdrová.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 18.1.2018.


4.2. Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi

Propunerile de rezoluție B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 și B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: László Tőkés, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Thomas Mann și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 18.1.2018.


4.3. Republica Democratică Congo

Propunerile de rezoluție B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 și B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao și Bogdan Brunon Wenta au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 18.1.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.45, în așteptarea sesiunii de votare.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.03.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Nigeria (vot)

Propunerile de rezoluție B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 și B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0045/2018

(care înlocuiește B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 și B8-0053/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis și Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Isabella Adinolfi

Adoptat (P8_TA(2018)0013)

(Propunerea de rezoluție B8-0052/2018 a devenit caducă.)


6.2. Cazurile activiștilor pentru drepturile omului Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk și călugărul tibetan Choekyi (vot)

Propunerile de rezoluție B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 și B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0043/2018

(care înlocuiește B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 și B8-0048/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0014)


6.3. Republica Democratică Congo (vot)

Propunerile de rezoluție B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 și B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0054/2018

(care înlocuiește B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 și B8-0060/2018:

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis și Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini și Rolandas Paksas.

Adoptat (P8_TA(2018)0015)

(Propunerea de rezoluție B8-0059/2018 a devenit caducă.)


6.4. Tratatul de la Marrakesh: facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0016)

Parlamentul a aprobat încheierea Tratatului de la Marrakech.


6.5. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0017)


6.6. Punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [2017/2039(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0018)


6.7. Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește reglementarea și necesitatea unei reforme în sectorul serviciilor profesionale [2017/2073(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0019)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil și Seán Kelly.

Raport Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki și Anna Záborská.

Raport Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly și Anna Záborská.

Raport Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson și Anna Záborská.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.44.)


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Interpelări majore (dezbatere)

Litigiul dintre UE și Norvegia privind pescuitul de Chionoecetes opilio în Svalbard

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000077/2017) de Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Litigiul dintre UE și Norvegia privind pescuitul de Chionoecetes opilio în Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki și Artis Pabriks, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 ianuarie 2018)

ECON

- Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (2018/2002(INL))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2017)

LIBE

- Vizele umanitare (2017/2270(INL))
(aviz: FEMM)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2017)

AFET

- Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina (2017/2283(INI))
(aviz: INTA)

- Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2017/2282(INI))
(aviz: INTA)

- Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (2017/2281(INI))
(aviz: INTA)

- Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: revizuire la jumătatea perioadei în 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI))
(aviz: BUDG, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Relațiile UE-NATO (2017/2276(INI))

- Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate - etape următoare (2017/2275(INI))
(aviz: FEMM)

- Situația relațiilor UE-China (2017/2274(INI))
(aviz: ENVI, INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Situația relațiilor UE-SUA (2017/2271(INI))
(aviz: INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Diplomația în domeniul climei (2017/2272(INI))

EMPL

- Parcursul reintegrării în locuri de muncă de calitate a lucrătorilor care sunt în curs de recuperare în urma unui accident sau a unei boli (2017/2277(INI))

ENVI

- Punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (2017/2284(INI))
(aviz: AGRI)

IMCO

- Pachetul privind Strategia în domeniul achizițiilor publice (2017/2278(INI))
(aviz: ENVI, INTA)

JURI

- Monitorizarea aplicării legislației UE 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(aviz: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI

- Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune (2017/2285(INI))
(aviz: TRAN)

- Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene: cel de-al șaptelea raport al Comisiei Europene (2017/2279(INI))
(aviz: CULT, EMPL, BUDG)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 ianuarie 2018)

AFET

- Apărarea cibernetică (2018/2004(INI))

CONT

- Protecția intereselor financiare ale UE - recuperarea de fonduri și de active din state terțe în cazuri de fraudă (2018/2006(INI))

DEVE

- Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (2018/2003(INI))
(aviz: INTA, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ECON

- Finanțele sustenabile (2018/2007(INI))

IMCO

- Dubla calitate a produselor pe piața unică (2018/2008(INI))
(aviz: AGRI, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

INTA

- Valorificarea globalizării: aspectele comerciale (2018/2005(INI))
(aviz: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (2018/2010(INI))
(aviz: AFET)

JURI

- Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (2018/2009(INI))
(aviz: PETI, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Diplomația în domeniul climei (2017/2272(INI))
comisii: AFET, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2017)

- Importul bunurilor culturale (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
comisii: INTA, IMCO
(aviz: LIBE, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 ianuarie 2018)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 ianuarie 2018)

JURI
- Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (2018/2009(INI))
(aviz: PETI, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

IMCO
- Dubla calitate a produselor pe piața unică (2018/2008(INI))
(aviz: AGRI, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

DEVE
- Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (2018/2003(INI))
(aviz: INTA, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ITRE
- Regulamentul privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(aviz: BUDG, LIBE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

INTA _ IMCO
- Importul bunurilor culturale (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(aviz: LIBE, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2017)

ENVI
- Punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (2017/2284(INI))
(aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

AFET
- Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: revizuire la jumătatea perioadei în 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI))
(aviz: BUDG, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Situația relațiilor UE-China (2017/2274(INI))
(aviz: ENVI, INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Situația relațiilor UE-SUA (2017/2271(INI))
(aviZ: INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

INTA
- Stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(aviz: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
retrimis comisiilor competente: ECON, LIBE
aviz: DEVE, JURI, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Modificări ale regulamentului (articolul 227 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea articolului 174 alineatul (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului referitor la ordinea de votare a amendamentelor (2017/2264(REG))


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

FEMM, JURI, TRAN

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Propunere de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Suediei – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor2013/36/UE și 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

DEVE, ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Propunere de rezoluție referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de ajutoare și a esenței PAC în contextul conflictului privind măslinele spaniole (B8-0661/2017)

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AGRI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la componența și finanțarea agențiilor așa-zis europene (B8-0662/2017)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Propunere de rezoluție referitoare la formarea profesională a lucrătorilor din sectorul hotelier cu privire la indiciile de trafic de persoane și de sclavie sexuală (B8-0663/2017)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

FEMM

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la guvernarea pe mai multe niveluri (B8-0664/2017)

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

JURI

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la relansarea natalității în Europa (B8-0665/2017)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la o Strategie europeană în materie de securitate împotriva incendiilor (B8-0675/2017)

retrimis

comisiei competente :

ENVI


14. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

16 ianuarie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (n° 1151/2017); (*) (n° 1152/2017); Alexandr Klenovsky (n° 1153/2017); Jürgen Keller (n° 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (n° 1155/2017); (*) (n° 1156/2017); (*) (n° 1157/2017); (*) (n° 1158/2017); Jens Genzer (n° 1159/2017); Flavio Miccono (n° 1160/2017); (*) (n° 1161/2017); Pierpaolo Volpe (n° 1162/2017); Demitrios Paicopolos (n° 1163/2017); Luca Nascimbene (n° 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (n° 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (n° 1166/2017); Noël Lucia (n° 1167/2017); Nicola De Gaspari (n° 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (n° 1169/2017); (*) (n° 1170/2017); (*) (n° 1171/2017); (*) (n° 1172/2017); Noël Lucia (n° 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (n° 1174/2017); Jens Genzer (n° 1175/2017); (*) (n° 1176/2017); Gabriele Schweiger (n° 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (n° 1178/2017); Michael Bowden (n° 1179/2017); Malene Jørgensen (n° 1180/2017); Hans Egon Kraemer (n° 1181/2017); Tibor Siroki (n° 1182/2017); (*) (n° 1183/2017); (*) (n° 1184/2017); Lapo Rossi (n° 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (n° 1186/2017); (*) (n° 1187/2017); (*) (n° 1188/2017); Fabiano Filippin (n° 1189/2017); (*) (n° 1190/2017); Ermal Ndini (n° 1191/2017); Antonio José García Cabrera (n° 1192/2017); (*) (n° 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (n° 1194/2017); (*) (n° 1195/2017); (*) (n° 1196/2017); (*) (n° 1197/2017); Luca Nascimbene (n° 1198/2017); Luca Nascimbene (n° 1199/2017); David Llewellyn (n° 1200/2017); (*) (n° 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (n° 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (n° 1203/2017); (*) (n° 1204/2017); Rainer Kitzelmann (n° 1205/2017); Heiner Schwarz (n° 1206/2017); Jens Genzer (n° 1207/2017); (*) (n° 1208/2017); (*) (n° 1209/2017); Roland Rück (n° 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (n° 1211/2017); Cinzia Mammolotti (n° 1212/2017); (*) (n° 1213/2017); (*) (n° 1214/2017); (*) (n° 1215/2017); (*) (n° 1216/2017); (*) (n° 1217/2017); (*) (n° 1218/2017); Juan José Asensio González (n° 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (n° 1220/2017); Jordi Massey Figols (n° 1221/2017); (*) (n° 1222/2017); Tatiana De Rossi (n° 1223/2017); (*) (n° 1224/2017); (*) (n° 1225/2017); (*) (n° 1226/2017); Antonio Fanelli (n° 1227/2017); (*) (n° 1228/2017); Mauro Laccetti (n° 1229/2017); Johan Bruyninx (n° 1230/2017); (*) (n° 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (n° 1232/2017); Filomena Pinca (n° 1233/2017); Jens Genzer (n° 1234/2017); (*) (n° 1235/2017); (*) (n° 1236/2017); (*) (n° 1237/2017); Oliver Lücke (n° 1238/2017); (*) (n° 1239/2017); Flavio Miccono (n° 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (n° 0002/2018); Beáta Bihari (n° 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0004/2018); Reiner Schwope (n° 0005/2018); (*) (n° 0006/2018); André Kauper (n° 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (n° 0008/2018); Simon Pitsillides (n° 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (n° 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (n° 0011/2018); Claudio Argentini (n° 0012/2018).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2018, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința într-un stat membru.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 5 și 8 februarie 2018.


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.39.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate