Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 80k
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Nigéria
  4.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi
  4.3.Konžská demokratická republika
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Nigéria (hlasovanie)
  6.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (hlasovanie)
  6.3.Konžská demokratická republika (hlasovanie)
  6.4.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúca informovala Parlament, že etiópske orgány včera prepustili Mereru Gudinu, ktorý bol od novembra 2016 držaný vo väzbe po tom, ako sa v Bruseli zúčastnil na schôdzi s predstaviteľmi Parlamentu, a uvítala toto rozhodnutie.


3. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb [2017/2073(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, nezaradená poslankyňa, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Karmenu Vella a Nicola Danti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 17.1.2018 .)


4.1. Nigéria

Návrhy uznesenia B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 a B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida a David Coburn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


4.2. Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi

Návrhy uznesenia B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: László Tőkés v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Thomas Mann a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


4.3. Konžská demokratická republika

Návrhy uznesenia B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 a B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao a Bogdan Brunon Wenta uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 18.1.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h až do začiatku hlasovania).


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.03 h.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Nigéria (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 a B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0045/2018

(nahrádzajúci B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 a B8-0053/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stanislav Polčák, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Robert Rochefort, v mene skupiny ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Michel Reimon, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi

Prijatý (P8_TA(2018)0013)

(Návrh uznesenia B8-0052/2018 sa stal bezpredmetným.)


6.2. Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0043/2018

(nahrádzajúci B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Stanislav Polčák, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort a Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Michel Reimon, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0014)


6.3. Konžská demokratická republika (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 a B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0054/2018

(nahrádzajúci B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 a B8-0060/2018:

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis a Stanislav Polčák, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Maria Arena, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Robert Rochefort, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Michel Reimon, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas.

Prijatý (P8_TA(2018)0015)

(Návrh uznesenia B8-0059/2018 sa stal bezpredmetným.)


6.4. Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0016)

Parlament schválil uzatvorenie Marrákešskej zmluvy.


6.5. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0017)


6.6. Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (hlasovanie)

Správa k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch [2017/2039(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0018)


6.7. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb [2017/2073(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0019)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil a Seán Kelly.

Správa: Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki a Anna Záborská.

Správa: Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly a Anna Záborská.

Správa: Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson a Anna Záborská.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.44 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Väčšie interpelácie (rozprava)

Spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000077/2017), ktorú položil Alain Cadec, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes vo Svalbarde (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Artis Pabriks, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor ECON

- Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (2018/2002(INL))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor LIBE

- Humanitárne víza (2017/2270(INL))
(stanovisko: FEMM)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor AFET

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2017/2283(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2017/2282(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (2017/2281(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Vzťahy medzi EÚ a NATO (2017/2276(INI))

- Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky (2017/2275(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Diplomacia v oblasti klímy (2017/2272(INI))

výbor EMPL

- Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (2017/2277(INI))

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI))

(stanovisko: AGRI)

výbor IMCO

- Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (2017/2278(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor JURI

- Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

výbor REGI

- Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2017/2285(INI))

(stanovisko: TRAN)

- Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie (2017/2279(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor AFET

- Kybernetická obrana (2018/2004(INI))

výbor CONT

- Ochrana finančných záujmov EÚ - vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (2018/2006(INI))

výbor DEVE

- Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ECON

- Udržateľné financie (2018/2007(INI))

výbor IMCO

- Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (2018/2005(INI))

(stanovisko: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (2018/2010(INI))

(stanovisko: AFET)

výbor JURI

- Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE) (článok 54 rokovacieho poriadku))

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Diplomacia v oblasti klímy (2017/2272(INI))

výbory: AFET, ENVI

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

- Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

výbory: INTA, IMCO

(stanovisko: LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11. januára 2018)

výbor JURI

- Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (2018/2009(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO

- Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor DEVE

- Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (2018/2003(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE

- Nariadenie o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(stanovisko: BUDG, LIBE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA, výbor IMCO

- Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(stanovisko: LIBE, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6. decembra 2017)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (2017/2284(INI))
(stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AFET

- Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (2017/2280(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (2017/2274(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Stav vzťahov medzi EÚ a USA (2017/2271(INI))
(stanovisko: INTA (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor INTA

- Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(stanovisko: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny pridelenia výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE
stanovisko: DEVE, JURI, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Zmeny rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmena článku 174 ods. 8 rokovacieho poriadku Parlamentu o poradí hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch (2017/2264(REG))


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI, TRAN

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – belgický kandidát (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Švédska – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Španielska – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č.1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Návrh uznesenia o ohrození systému pomoci a podstaty spoločnej poľnohospodárskej politiky vládou USA prostredníctvom sporu týkajúceho sa španielskych olív (B8-0661/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zložení a financovaní takzvaných európskych agentúr (B8-0662/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Návrh uznesenia o odbornej príprave pre pracovníkov stravovacích a ubytovacích služieb o varovných signáloch obchodovania s ľuďmi a sexuálneho otroctva (B8-0663/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o viacúrovňovom riadení (B8-0664/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o zvýšení pôrodnosti v Európe (B8-0665/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o európskej stratégii v oblasti požiarnej bezpečnosti (B8-0675/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


14. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 16. januára 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1151/2017); (*) (č. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (č. 1153/2017); Jürgen Keller (č. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (č. 1155/2017); (*) (č. 1156/2017); (*) (č. 1157/2017); (*) (č. 1158/2017); Jens Genzer (č. 1159/2017); Flavio Miccono (č. 1160/2017); (*) (č. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (č. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (č. 1163/2017); Luca Nascimbene (č. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (č. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (č. 1166/2017); Noël Lucia (č. 1167/2017); Nicola De Gaspari (č. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (č. 1169/2017); (*) (č. 1170/2017); (*) (č. 1171/2017); (*) (č. 1172/2017); Noël Lucia (č. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 1174/2017); Jens Genzer (č. 1175/2017); (*) (č. 1176/2017); Gabriele Schweiger (č. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (č. 1178/2017); Michael Bowden (č. 1179/2017); Malene Jørgensen (č. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (č. 1181/2017); Tibor Siroki (č. 1182/2017); (*) (č. 1183/2017); (*) (č. 1184/2017); Lapo Rossi (č. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (č. 1186/2017); (*) (č. 1187/2017); (*) (č. 1188/2017); Fabiano Filippin (č. 1189/2017); (*) (č. 1190/2017); Ermal Ndini (č. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (č. 1192/2017); (*) (č. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (č. 1194/2017); (*) (č. 1195/2017); (*) (č. 1196/2017); (*) (č. 1197/2017); Luca Nascimbene (č. 1198/2017); Luca Nascimbene (č. 1199/2017); David Llewellyn (č. 1200/2017); (*) (č. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (č. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 1203/2017); (*) (č. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (č. 1205/2017); Heiner Schwarz (č. 1206/2017); Jens Genzer (č. 1207/2017); (*) (č. 1208/2017); (*) (č. 1209/2017); Roland Rück (č. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (č. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (č. 1212/2017); (*) (č. 1213/2017); (*) (č. 1214/2017); (*) (č. 1215/2017); (*) (č. 1216/2017); (*) (č. 1217/2017); (*) (č. 1218/2017); Juan José Asensio González (č. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 1220/2017); Jordi Massey Figols (č. 1221/2017); (*) (č. 1222/2017); Tatiana De Rossi (č. 1223/2017); (*) (č. 1224/2017); (*) (č. 1225/2017); (*) (č. 1226/2017); Antonio Fanelli (č. 1227/2017); (*) (č. 1228/2017); Mauro Laccetti (č. 1229/2017); Johan Bruyninx (č. 1230/2017); (*) (č. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (č. 1232/2017); Filomena Pinca (č. 1233/2017); Jens Genzer (č. 1234/2017); (*) (č. 1235/2017); (*) (č. 1236/2017); (*) (č. 1237/2017); Oliver Lücke (č. 1238/2017); (*) (č. 1239/2017); Flavio Miccono (č. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0002/2018); Beáta Bihari (č. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0004/2018); Reiner Schwope (č. 0005/2018); (*) (č. 0006/2018); André Kauper (č. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (č. 0008/2018); Simon Pitsillides (č. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (č. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (č. 0011/2018); Claudio Argentini (č. 0012/2018).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku zaslal 16. januára 2018 gestorskému výboru petície, ktoré boli doručené Európskemu parlamentu od fyzických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú pobyt v členskom štáte.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 5. do 8. februára 2018.


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.39 h.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia