Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση του Σώματος

Μετά τον θάνατο του Edouard Ferrand, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 2ας Φεβρουαρίου 2018 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

°
° ° °

Η Tatjana Ždanoka κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 5ης Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της από την ανωτέρω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την οικεία εθνική αρχή.

°
° ° °

Η Viorica Dăncilă ορίστηκε Πρωθυπουργός της Ρουμανίας με ισχύ από 29ης Ιανουαρίου 2018.

Το Σώμα το λαμβάνει υπόψη και, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από 29ης Ιανουαρίου 2018.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Gabriela Zoană ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Viorica Dăncilă με ισχύ από 30ής Ιανουαρίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Gabriela Zoană καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου