Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg

10. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- ECON-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Raportöörid: Jakob von Weizsäcker ja Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI-komisjon raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Raportöör: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Raportöör: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE-komisjon raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 6. veebruari 2018. aasta kella 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika