Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg

10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening") en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Rapporteurs: Jakob von Weizsäcker en Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- Commissie ENVI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- Commissie JURI, op basis van het verslag over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

- Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikelen 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 6 februari 2018, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid