Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - Strasbourg

10. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Raportori: Jakob von Weizsäcker și Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Raportor: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Raportor: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 6 februarie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate