Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000099/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)·

- (O-000101/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018)·

- (O-000102/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018)·

- (O-000003/2018) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου