Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000099/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Reformen av EU:s vallag (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018),

- (O-000101/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till kommissionen: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018),

- (O-000102/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018),

- (O-000003/2018) från Vilija Blinkevičiūtė, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy