Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург

19. Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly и João Ferreira.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност