Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (2018/2565(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Γεώργιος Επιτήδειος, Karin Kadenbach, Δημήτριος Παπαδημούλης, Λάμπρος Φουντούλης, Seán Kelly και João Ferreira.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου