Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

19. Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly och João Ferreira.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy