Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (2017/2857(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod και Molly Scott Cato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Arndt Kohn, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου