Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3020(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0074/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0074/2018

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

24. Αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος, που υποβλήθηκε από τους Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 3, του Κανονισμού: σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Η Marie-Christine Vergiat (συντάκτρια) παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου