Показалец 
Протокол
PDF 258kWORD 80k
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Съобщение на председателството
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Искане за защита на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Внесени документи
 17.Ред на работа
 18.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (разискване)
 19.Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (разискване)
 20.Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (разискване)
 21.Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (разискване)
 22.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
 23.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (разискване)
 24.Възражение срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 18 януари 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.04 ч.


3. In memoriam

От името на Парламента, Председателят отдава почит към паметта на Edouard Ferrand.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

°
° ° °

Изказа се Cécile Kashetu Kyenge относно престрелка в Италия, продиктувана от расова омраза (председателят се присъедини към думите на Cécile Kashetu Kyenge и осъди решително това нападение).


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Съобщение на председателството

Председателят направи следното съобщение:

"На 11 януари 2018 г. получих писмо от председателите на групите PPE, S&D, ALDE и Verts/ALE относно поведението на заместник-председателя Чарнецки, с което се иска прилагане на процедурата, предвидена в член 21 от Правилника за дейността, във връзка с на изявления спрямо друг член на ЕП.

Въпросът беше обсъден в Председателския съвет в рамките на две последователни заседания, проведени на 18 януари 2018 г. и на 1 февруари 2018 г.

На 18 януари 2018 г. получих също така писмо от заместник-председателя Чарнецки, в което той разглежда проблемите, посочени в гореспоменатото писмо. Вследствие на това, на 23 януари 2018 г. изслушах заместник-председателя Чарнецки по този въпрос.

След като взе предвид представените от него аргументи, на 1 февруари 2018 г. Председателският съвет, с мнозинство от три пети от подадените гласове, представляващи поне три политически групи, взе решение да предложи на Парламента да прекрати мандата на заместник-председателя Чарнецки, предвид факта, че той е допуснал сериозна грешка съгласно член 21 от Правилника за дейността.

Парламентът ще се произнесе по горепосоченото предложение в сряда, 7 февруари 2018 г., с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от съставляващите го членове."

Изказаха се: Jadwiga Wiśniewska относно следваната процедура (председателят даде разяснения), Manfred Weber (председателят даде разяснения), Udo Bullmann, Philippe Lamberts и Eleonora Forenza (председателят даде разяснения).


6. Състав на Парламента

Поради смъртта на Edouard Ferrand, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 2 февруари 2018 г., в съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, и ще уведоми за това съответната държава членка.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 5 март 2018 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обявява нейното място за свободно, считано от тази дата, и информира за това съответния национален орган.

°
° ° °

Viorica Dăncilă бе назначена за министър-председател на Румъния, считано от 29 януари 2018 г.

Парламентът отбелязва това и съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. обявява нейното място за свободно, считано от 29 януари 2018 г.

Компетентните органи на Румъния уведомяват за назначаването на Gabriela Zoană като член на Европейския парламент на мястото на Viorica Dăncilă, считано от 30 януари 2018 г.

Парламентът отбелязва нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Gabriela Zoană участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът решава да утвърди мандатите на членовете на ЕП Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl и Michael Detjen, считано съответно от 6 ноември 2017 г., от 8 ноември 2017 г., от 30 ноември 2017 г. и от 1 януари 2018 г.


8. Искане за защита на имунитет

Victor Boştinaru отправи към председателя искане за защита на неговите привилегии и имунитет във връзка с гражданско дело, заведено срещу него в Апелационния съд на Букурещ.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и EFDD искания за следните назначения:

комисия AFET: Wajid Khan на мястото на Alex Mayer

комисия ECON: Alex Mayer на мястото на Wajid Khan

комисия AGRI: Gabriela Zoană

комисия FEMM: Gabriela Zoană

подкомисия DROI: Wajid Khan на мястото на Alex Mayer

делегация за връзки с Арабския полуостров: Gabriela Zoană

комисия BUDG: Raymond Finch на мястото на Jonathan Arnott

комисия CONT: Jonathan Bullock на мястото на Jonathan Arnott

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Jörg Meuthen.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


10. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Докладчици: Jakob von Weizsäcker и Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- комисия ENVI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Докладчик: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Докладчик: József Szájer (A8-0020/2018)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Докладчик: József Szájer (A8-0012/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 6 февруари 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че съвместно с председателя на Съвета, в сряда, 7 февруари 2018 г., ще пристъпи към подписване на следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Препоръката на комисията ECON за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 20 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на датите им на прилагане (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Препоръките са на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000099/2017) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Реформа на избирателното право на Европейския съюз (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez и Soraya Post, от името на групата S&D, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Arne Gericke, от името на групата ECR, Terry Reintke и Ernest Urtasun Domènech, от името на групата Verts/ALE, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, към Комисията: Положението на жените защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez и Soraya Post, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke и Ernest Urtasun Domènech, от името на групата Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на жените защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисия FEMM, към Комисията: Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000086/2017) зададен от Rosa D'Amato и Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, към Комисията: Трансадриатически газопровод в Италия (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечна сесия през октомври, е на разположение на сайта Séance en direct.


16. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили иот нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

2) от парламентарните комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE - Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE - Докладчик: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия (2017/2084(INI)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Доклад относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Доклад относно състава на Европейския парламент (2017/2054(INL)) - AFCO - Докладчици: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (2017/2221(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2017/2071(INI)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2018 г. (PE 617.443/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Със съгласието на политическите групи, докладът относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (A8-0017/2018) е добавен за гласуване в сряда.

Искане на групата ENF за отлагане на гласуването по доклада относно състава на Европейския парламент (A8-0007/2018) (точка 32 от проекта на дневен ред) за четвъртък, 8 февруари, или за 1 март 2018 г.

Изказаха се: Nicolas Bay, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, против искането.

Парламентът отхвърля искането

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


18. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2016 г. [2017/2124(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández представи доклада.

Изказаха се: Mario Draghi (председател на Европейската централна банка) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, и Burkhard Balz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Hans-Olaf Henkel, за да зададе въпрос „синя карта“ на Burkhard Balz, който отговори, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell и Werner Langen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказа се Mario Borghezio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič и Ivana Maletić.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi и Jonás Fernández.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 6.2.2018 г.


19. Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (разискване)

Изявление на Комисията: Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly и João Ferreira.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


20. Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Eva Kaili (докладчик по становището на комисията ITRE), Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията CULT), Antanas Guoga, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman и Julie Ward.

Изказаха се: Andrus Ansip и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 6.2.2018 г.


21. Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (разискване)

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказа се Luděk Niedermayer, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Pervenche Berès, от името на групата S&D, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod и Molly Scott Cato.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arndt Kohn, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


22. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Fredrick Federley (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Ivo Belet, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (председателят обърна внимание на Janusz Korwin-Mikke, че неговите думи са неуместни), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner и João Ferreira.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 6.2.2018 г.


23. Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (разискване)

Доклад относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия [2017/2084(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Stefan Eck (докладчик по становището на комисията ENVI), Isabella De Monte (докладчик по становището на комисията TRAN), Monika Smolková (докладчик по становището на комисията REGI), Seán Kelly, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock и Carlos Zorrinho.

Изказаха се: Carlos Moedas и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 6.2.2018 г.


24. Възражение срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (разискване)

Предложение за резолюция, внесено от Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността: относно делегиран регламент на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (автор) представи предложението за резолюция.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Pervenche Berès и Ana Gomes.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 7.2.2018 г.


25. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu и Andrejs Mamikins.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 617.443/OJMA).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.49 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Новаков, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност