Seznam 
Zápis
PDF 238kWORD 77k
Pondělí, 5. února 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Sdělení předsednictví
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Žádost o ochranu imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Předložení dokumentů
 17.Plán práce
 18.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (rozprava)
 19.Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech (rozprava)
 20.Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků ***I (rozprava)
 21.Rozhodnutí o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění (rozprava)
 22.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (rozprava)
 23.Urychlení inovací v oblasti čisté energie (rozprava)
 24.Námitka vůči prováděcímu aktu: Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 18. ledna 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:04.


3. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Edouarda Ferranda.

Parlament držel minutu ticha.

°
° ° °

Vystoupila Cécile Kashetu Kyenge ke střelbě v Itálii, jejímž motivem byla rasová nenávist (předseda se ztotožnil s výroky, které pronesla Cécile Kashetu Kyenge, a rozhodně tento útok odsoudil).


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Sdělení předsednictví

Předseda vystoupil s tímto sdělením:

„Dne 11. ledna 2018 jsem obdržel dopis předsedů skupin PPE, S&D, ALDE a Verts/ALE týkající se chování místopředsedy Czarneckého, který obsahoval žádost o použití postupu stanoveného článekm 21 jednacího řádu v souvislosti s výroky místopředsedy na adresu jiného poslance EP.

Konference předsedů se touto záležitostí zabývala na dvou po sobě následujících schůzích dne 18. ledna 2018 a 1. února 2018.

Dne 18. ledna 2018 jsem mimo jiné obdržel dopis místopředsedy Czarneckého, ve kterém reaguje na obavy vyjádřené ve výše uvedeném dopise. V návaznosti na tento dopis jsem dne 23. ledna 2018 místopředsedu Czarneckého v této věci vyslechl.

Poté, co se Konference předsedů dne 1. února 2018 seznámila s jeho argumenty, rozhodla se třípětinovou většinou odevzdaných hlasů pocházejících nejméně ze tří politických skupin navrhnout Parlamentu, aby v souladu s článkem 21 jednacího řádu odvolal místopředsedu Czarneckého z důvodu jeho závažného pochybení.

Parlament se tímto návrhem bude zabývat ve středu 7. února 2018 a rozhodne dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců.“

Vystoupili: Jadwiga Wiśniewska k použitému postupu (předseda poskytl upřesnění), Manfred Weber (předseda poskytl upřesnění), Udo Bullmann, Philippe Lamberts a Eleonora Forenza (předseda poskytl upřesnění).


6. Složení Parlamentu

S ohledem na úmrtí Edouarda Ferranda Parlament podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s platností od 2. února 2018 a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka písemně oznámila, že s platností od 5. března 2018 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Viorica Dăncilă byla jmenována rumunskou premiérkou s platností od 29. ledna 2018.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách konstatoval uvolnění jejího mandátu s platností od 29. ledna 2018.

Příslušné rumunské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Gabriela Zoană, kterou je nahrazena Viorica Dăncilă, byla s platností od 30. ledna 2018 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal její zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Gabriela Zoană v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit platnost mandátů těchto poslanců: Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl a Michael Detjen s platností od 6. listopadu 2017, 8. listopadu 2017, 30. listopadu 2017, resp. 1. ledna 2018.


8. Žádost o ochranu imunity

Victor Boştinaru zaslal předsedovi žádost o ochranu svých výsad a imunit v rámci občanskoprávní věci předané odvolacímu soudu v Bukurešti.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a EFDD tyto žádosti o jmenování:

výbor AFET: Wajid Khan, kterým je nahrazen Alex Mayer

výbor ECON: Alex Mayer, kterým je nahrazen Wajid Khan

výbor AGRI: Gabriela Zoană

výbor FEMM: Gabriela Zoană

podvýbor DROI: Wajid Khan, kterým je nahrazen Alex Mayer

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Gabriela Zoană

výbor BUDG: Raymond Finch, kterým je nahrazen Jonathan Arnott

výbor CONT: Jonathan Bullock, kterým je nahrazen Jonathan Arnott

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Jörg Meuthen.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Zpravodajové: Jakob von Weizsäcker a Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- výbor ENVI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Zpravodaj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Zpravodaj: József Szájer (A8-0020/2018)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Zpravodaj: József Szájer (A8-0012/2018)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 6. února 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že ve středu 7. února 2018 podepíše spolu s předsedou Rady tento akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ECON nevznést proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9, žádné námitky (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich datum použitelnosti (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na intranetových stránkách Europarl.


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000099/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Radě: Reforma volebního práva Evropské unie (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), kterou pokládají Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post za skupinu S&D, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Arne Gericke za skupinu ECR, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech za skupinu Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans za skupinu ALDE Komisi: Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), kterou pokládají Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post za skupinu S&D, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Arne Gericke za skupinu ECR, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech za skupinu Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans za skupinu ALDE místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Komisi: Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000086/2017), kterou pokládají Rosa D'Amato a Dario Tamburrano za skupinu EFDD Komisi: Transjadranský plynovod v Itálii (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním a druhém říjnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu zlodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007(přepracované znění) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článek 104 jednacího řádu)

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie (2017/2084(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Zpráva o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (2017/2221(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky (2017/2071(INI)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Portugalsku (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního únorového plenárního zasedání (PE 617.443/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Se souhlasem politických skupin byla zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018) zařazena do středečního hlasování.

Žádost skupiny ENF, aby bylo hlasování o zprávě o složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018) (bod 32 PDOJ) odloženo na čtvrtek 8. února, případně na 1. března 2018.

Vystoupili: Nicolas Bay za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Maria João Rodrigues za skupinu S&D proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


18. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández uvedl zprávu.

Vystoupili: Mario Draghi (prezident Evropské centrální banky) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, a Burkhard Balz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Hans-Olaf Henkel, aby zvednutím modré karty položil otázku Burkhardu Balzovi, který na otázku odpověděl, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell a Werner Langen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupil Mario Borghezio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič a Ivana Maletić.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi a Jonás Fernández.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 6.2.2018.


19. Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech (rozprava)

Prohlášení Komise: Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, a Karima Delli za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes a Ismail Ertug.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly a João Ferreira.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


20. Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein uvedla zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Eva Kaili (zpravodajka výboru ITRE), Bogdan Brunon Wenta (zpravodaj výboru CULT), Antanas Guoga za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Lambert van Nistelrooij, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Vystoupili: Andrus Ansip a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 6.2.2018.


21. Rozhodnutí o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Luděk Niedermayer za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Pervenche Berès za skupinu S&D, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod a Molly Scott Cato.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arndt Kohn, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


22. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Fredrick Federley (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Ivo Belet za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (předsedající Janusze Korwina-Mikkeho upozornila na skutečnost, že jeho výroky jsou nemístné), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini a Andrzej Grzyb.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner a João Ferreira.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 6.2.2018.


23. Urychlení inovací v oblasti čisté energie (rozprava)

Zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie [2017/2084(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek uvedl zprávu.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Stefan Eck (zpravodaj výboru ENVI), Isabella De Monte (zpravodajka výboru TRAN), Monika Smolková (zpravodajka výboru REGI), Seán Kelly za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock a Carlos Zorrinho.

Vystoupili: Carlos Moedas a Jerzy Buzek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 6.2.2018.


24. Námitka vůči prováděcímu aktu: Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (rozprava)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorka) uvedla návrh usnesení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Pervenche Berès a Ana Gomes.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 7.2.2018.


25. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Andrejs Mamikins.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 617.443/OJMA).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí