Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 255kWORD 84k
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (συζήτηση)
 19.Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 20.Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I (συζήτηση)
 21.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (συζήτηση)
 22.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)
 23.Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (συζήτηση)
 24.Αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.


3. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη του θανόντος Edouard Ferrand.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Cécile Kashetu Kyenge σχετικά με την υποκινούμενη από ρατσιστικό μίσος επίθεση που συνέβη στην Ιταλία (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις απόψεις της Cécile Kashetu Kyenge και καταδικάζει απερίφραστα την εν λόγω επίθεση).


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

"Στις 11 Ιανουαρίου 2018, έλαβα επιστολή σχετικά με τη διαγωγή του αντιπροέδρου Czarnecki από τους προέδρους των ομάδων PPE, S&D, ALDE και Verts/ALE, με την οποία ζητούν να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού μετά από τις δηλώσεις στις οποίες προέβη αυτός για άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ζήτημα συζητήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών συνεδριάσεων, της 18ης Ιανουαρίου 2018 και της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, έλαβα επίσης επιστολή από τον αντιπρόεδρο Czarnecki, με την οποία σχολίαζε τα περιστατικά που έθιξε η πρώτη επιστολή. Στη συνέχεια, δέχτηκα σε ακρόαση τον αντιπρόεδρο Czarnecki επί του ιδίου θέματος στις 23 Ιανουαρίου 2018.

Έχοντας λάβει γνώση των επιχειρημάτων του την 1η Φεβρουαρίου 2018, η Διάσκεψη των Προέδρων, αποφαινόμενη με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων προερχομένων από τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, αποφάσισε να προτείνει στο Σώμα τον τερματισμό της θητείας του Αντιπροέδρου Czarnecki διότι θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την έννοια του άρθρου 21 του Κανονισμού.

Το Σώμα θα αποφανθεί επί της εν λόγω πρότασης την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων που θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μελών του."

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Manfred Weber (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Udo Bullmann, Philippe Lamberts και Eleonora Forenza (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


6. Σύνθεση του Σώματος

Μετά τον θάνατο του Edouard Ferrand, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 2ας Φεβρουαρίου 2018 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

°
° ° °

Η Tatjana Ždanoka κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 5ης Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της από την ανωτέρω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την οικεία εθνική αρχή.

°
° ° °

Η Viorica Dăncilă ορίστηκε Πρωθυπουργός της Ρουμανίας με ισχύ από 29ης Ιανουαρίου 2018.

Το Σώμα το λαμβάνει υπόψη και, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από 29ης Ιανουαρίου 2018.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Gabriela Zoană ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Viorica Dăncilă με ισχύ από 30ής Ιανουαρίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Gabriela Zoană καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl και Michael Detjen, με ισχύ από 6ης Νοεμβρίου 2017, 8ης Νοεμβρίου 2017, 30ής Νοεμβρίου 2017 και 1ης Ιανουαρίου 2018, αντίστοιχα.


8. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Ο Victor Boştinaru απεύθυνε στον Πρόεδρο αίτηση για την υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας και των προνομίων του στο πλαίσιο αστικής υπόθεσης ενώπιον του Εφετείου του Βουκουρεστίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή AFET: Wajid Khan αντί της Alex Mayer

επιτροπή ECON: Alex Mayer αντί του Wajid Khan

επιτροπή AGRI: Gabriela Zoană

επιτροπή FEMM: Gabriela Zoană

Υποεπιτροπή DROI: Wajid Khan αντί της Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Gabriela Zoană

επιτροπή BUDG: Raymond Finch αντί του Jonathan Arnott

επιτροπή CONT: Jonathan Bullock αντί του Jonathan Arnott

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής: Jörg Meuthen.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Εισηγητής Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (EΕ) αριθ. 1095/2010, (EΕ) αριθ. 648/2012 και (EΕ) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Εισηγητές Jakob von Weizsäcker και Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- επιτροπή ENVI, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Εισηγητής Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Εισηγητής József Szájer (A8-0020/2018)

- επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Εισηγητής József Szájer (A8-0012/2018)

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Εισηγητής Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Τρίτης 6 Φεβρουαρίου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης, που εγκρίνεται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποιημένο κείμενο) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- Σύστασης της επιτροπής ECON για μη αντίθεση στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018

- Σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής τους (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρούνται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι συστάσεις διατίθενται στο Eurοparl καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000099/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)·

- (O-000101/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018)·

- (O-000102/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018)·

- (O-000003/2018) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000086/2017) που κατέθεσαν οι Rosa D'Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Οκτωβρίου I και II διατίθενται στο Eurοparl.


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007(αναδιατύπωση) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Έκθεση σχετικά με την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (2017/2084(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητές: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2017/2221(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2017/2071(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2018 (PE 617.443/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία (A8-0017/2018) προστίθεται στις ψηφοφορίες της Τετάρτης.

Αίτημα της ομάδας ENF για αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0007/2018) (σημείο 32 του PDOJ) για την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου ή για την 1η Μαρτίου 2018.

Παρεμβαίνουν ο Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, και η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


18. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 [2017/2124(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Ο Jonás Fernández παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Burkhard Balz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hans-Olaf Henkel, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Burkhard Balz, ο οποίος απαντά, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell και Werner Langen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Mario Borghezio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Νικόλαος Χουντής, Λάμπρος Φουντούλης, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Mario Draghi και Jonás Fernández.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.


19. Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Χειραγώγηση επιστημονικής έρευνας από πολυεθνικές εταιρείες στον απόηχο των δοκιμών εκπομπών σε πιθήκους και ανθρώπους από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία (2018/2565(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Γεώργιος Επιτήδειος, Karin Kadenbach, Δημήτριος Παπαδημούλης, Λάμπρος Φουντούλης, Seán Kelly και João Ferreira.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Η Róża Gräfin von Thun und Hohenstein παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Εύα Καϊλή (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bogdan Brunon Wenta (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Antanas Guoga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.


21. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για τη δίκαιη φορολόγηση ΙΙ και III (2017/2857(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod και Molly Scott Cato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Arndt Kohn, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0003/2017)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Fredrick Federley (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (η Πρόεδρος επισημαίνει στον Janusz Korwin-Mikke το ανάρμοστο των σχολίων του), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.


23. Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας [2017/2084(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Ο Jerzy Buzek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Isabella De Monte (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Monika Smolková (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Jerzy Buzek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.


24. Αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: Προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (συζήτηση)

Πρόταση ψηφίσματος, που υποβλήθηκε από τους Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 3, του Κανονισμού: σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Η Marie-Christine Vergiat (συντάκτρια) παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2018.


25. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wajid Khan, Νότης Μαριάς, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu και Andrejs Mamikins.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 617.443/OJMA).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου